Zasadnutie komisie zo dňa 10.11.2008

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 10.11.2008

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík

Prizvaní:
Ing.Karol Pancza
Vladimír Glasa
Ing.Ján Dinka
Ing.Zuzana Lukáčová

Program rokovania:
1. prerokovanie investičných akcií – rozpracované akcie, nové žiadosti a ukončené akcie – Ing.Dinka,
2. ulica Sokolská – pán Glasa,
3. parkovacia politika – ďalší postup,
4. stanovenie priorít na rok 2009,
5. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. prerokovanie investičných akcií – rozpracované akcie, nové žiadosti a ukončené akcie

S prvým bodom programu oboznámil prítomných Ing.Ján Dinka.

- Vlčkova ulica – dokončená,
- Donovalova ulica – dokončená nie je, návrh zaradiť ju do plánu investičných akcií na rok 2009,
- ulica Kráľovské údolie – dokončená,
- Dankovského ulica – oporný múr, majiteľ si vyriešil problém sám, do komunikácie nezasiahol.

Rozpracované akcie - dopravné prahy:
-  Jelenia  ulica – bude ukončená do štyroch týždňov,
-  Palackého ulica – Jesenského – bude ukončená 19.11.2008,
-  Palackého ulica  - Kúpeľná – bude ukončená do troch týždňov.
-  ulica  Na hrebienku – chodník v areáli školy je pred dokončením,
- ulica Na hrebienku-  KD  projektovú dokumentáciu rekonštrukcie komunikácie navrhuje objednať do konca roku 2008,
 - Šulekova ulica – KD navrhuje dokončiť rekonštrukciu komunikácie a kábel VO.

Uznesenie č. 22:
Komisia dopravy odporúča na rok 2009 vyčleniť 20 miliónov Sk na dokončenie celej komunikácie na Šulekovej ulici, prípadne použiť prostriedky z fondu rozvoja bývania.   

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Záhrebská ulica – vnútroblok

Uznesenie č. 23:                                                                          
Komisia dopravy odporúča preveriť, v akom stave je detské ihrisko  a odporúča riešiť úpravu vnútrobloku ako celku a následne po prehodnotení zaradiť  do plánu investičných akcií na rok 2009.   

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- Hrebendova ulica – je pripravená na posúdenie dopravnoinžinierska štúdia, z dôvodu vysokých nákladov na rekonštrukciu sa nezaraďuje do investičných akcií na rok 2009.

- Partizánska ulica – je potrebné oddilatovať oporný múr od garáže, opravu zaradiť do plánu opráv na rok 2009,

Uznesenie č. 24: 
Komisia dopravy odporúča opravu oporného múru zaradiť do plánu opráv na rok 2009.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. ulica Sokolská,

S druhým bodom programu oboznámil prítomných pán Glasa.

Sokolská ulica – projektová dokumentácia je pripravená.

Uznesenie č. 25: 
Komisia dopravy odporúča rekonštrukciu komunikácie na Sokolskej ulici zaradiť do plánu investičných akcií na rok 2009.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. parkovacia politika – ďalší postup,

S tretím bodom programu oboznámila prítomných Ing.Španková.

Uznesenie č. 26: 
Komisia dopravy odporúča starostovi, aby pri zabezpečovaní realizácie parkovacej politiky, ako i pri samotných rokovaniach boli prizvaní zástupcovia komisie dopravy.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

4. stanovenie priorít na rok 2009,

So štvrtým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Španková.

Priority investičných akcií  na rok 2009:
- Donovalova ulica
- Šulekova ulica
- Sokolská ulica
- Nad lomom – projektová dokumentácia je pripravená vrátane vytvorenia schodov a rozšírenia komunikácie ( dolný úsek od ulice Malá)
- Vansovej schody (úsek Fándlyho – Zrínskeho), je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu na celú trasu, realizáciu uskutočniť po etapách,
- Na Hrebienku
- Partizánska
- Záhrebská ulica - vnútroblok

Uznesenie č. 27:
Komisia dopravy schvaľuje nasledovné priority na rok 2009

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Rôzne:
- Medená – je potrebné pripraviť podklady , na základe ktorých bola realizovaná  zábrana pred obchodom Billa, ( zabezpečí p. Glasa)
- do ďalšej Komisie dopravy treba predložiť  všetky hotové projekty zjednosmernenia ulíc podľa jednotlivých zón( zabezpečí p. Glasa)
- Partizánska - je potrebné riešiť parkovanie na chodníku v križovatke Červeňova a Holubyho,

Ing. Jana Španková   v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy                                                               

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Ján Dinka
11. Ing.Karol Pancza
12. Vladimír Glasa
13. Ing.Zuzana Lukáčová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 10.11.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Sven ŠOVČÍK