Zasadnutie komisie zo dňa 10.12.2007

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 10.12.2007

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Sven Šovčík
Ing. Štefanec

Ospravedlnil sa:
Ing. arch. Marcel Dzurilla

Prizvaní:
Jozef Hitka
Ing. Karol Pancza
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007.
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007.
3. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. Návrh VZN č. /2007 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením...
Komisia dopravy odporúča nevyhovieť protestu prokurátora proti VZN č. 3/1996 v znení zmien a doplnkov.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Návrh VZN č./2007 o pešej zóne...
Komisia dopravy žiada prednostu o materiálové, technické a organizačné zabezpečenie vjazdu a výjazdu vozidiel do pešej zóny s kontrolou vjazdu a výjazdu 24 hodín denne s účinnosťou od 1.1.2009.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Návrh VZN č. /2007 o miestnych daniach ...
Komisia dopravy odporúča:
A. zmenu v § 6 ods. 7 bod a) zvýšiť sadzbu dane z 10,- Sk na 20,- Sk

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

B. zmenu v § 3 ods. 7 písm. e) zvýšiť sadzbu dane zo 100,- Sk na 150,- Sk

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

C. v § 3 ods. 7 písm. l) rozdeliť na body l1) a l2)
l1) – 10,- Sk za umiestnenie telefónnej búdky
l2) – 150,- Sk za umiestnenie telefónnej búdky s reklamným a propagačným zariadením

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Materiál č. 14/B do miestneho zastupiteľstva
Komisia dopravy odporúča prijať navrhované uznesenie.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
So žiadosťami oboznámil prítomných Glasa.
Uznesenie je v samostatnej zápisnici, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Vybavuje: Glasa
telefón: 5292 0002

Príloha k zápisnici komisie dopravy z 10.12.2007 - Prerokované opakované žiadosti na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za úhradu 10 000. – Sk

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 10.12.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA