Zasadnutie komisie zo dňa 11.04.2007

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 11. apríla 2007 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová
Ing. Dušan Franců
Jaroslav Ježek
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Peter Schmidt
Ing. Jana Španková
MUDr. Juraj Štoffko, PhD., MBA,

Ospravedlnení:
Ing. Peter Bokes, PhD.
Mgr. Art. Emil Bartko

Hostia:
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva

Program:
1. Otvorenie
2. Kapitálové výdavky – stanovenie priorít na ich čerpanie
3. Rôzne
4. Záver

Priebeh rokovania:
1. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Jančovičová, PhD. Prítomní schválili program.

2. Hlavným bodom zasadnutia komisie bolo stanovenie priorít v čerpaní kapitálových výdavkov. Prítomní členovia sa oboznámili s materiálom Komentár oddelenia školstva k navrhovaným investíciám na rok 2007 (s fotodokumentáciou), doplnený o MŠ Šulekova (viď príloha). Na základe naliehavosti opráv škôl a školských zariadení určili poslanci po diskusii nasledovné poradie:

1. ZŠ Vazovova
2. MŠ Kuzmányho
3. MŠ Myjavská
4. MŠ Šulekova
5. ZŠ Škarniclova
6. ZŠ Jesenského
7. MŠ Timravina
8. ZŠ Dubová
9. ZŠ Hlboká
10.MŠ Gorazdova

Hlasovanie:
Za - 7 (jednomyseľne)

3. Rôzne:
- pracovné stretnutia členov komisie s riaditeľmi priamo v školách a školských zariadeniach podľa potreby a naliehavosti ich žiadostí doručených do komisie alebo členom ich komisií v písomnej forme (zoznamy a zber materiálov je v gescii pani Budincovej, zapisovateľky komisie)

- tendencia nerušiť MŠ naplnené deťmi zo Starého Mesta - sledovanie demografického vývoja

- žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekty
 - základné kritérium - cieľová skupina – deti a mládež Starého Mesta
 - organizácia aktivít - Staré Mesto

- obraz o poskytovaní finančných prostriedkov organizátorom - vyhodnotenie poskytnutia dotácií na projekty za predchádzajúce volebné obdobie (korektnosť vyúčtovania)

- pomoc školám pri vypracovaní projektov - v spolupráci s pracovníkom MÚ

4. Záver: Komisia vzdelávania, mládeže a športu žiada:

a) prednostu úradu o zabezpečenie kvantifikácie kapitálových výdavkov na  schválené poradie opráv škôl a školských zariadení
Z: Ing. Paradeiser, prednosta
T: ihneď

b) zapisovateľku evidovať a predkladať žiadosti o dotácie na projekty a aktivity Ing. Lašánovej
Z: PaedDr. Budincová
T: priebežne

Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie komisie skončilo.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v. r.
predsedníčka komisie

Zapisovateľka:
PaedDr. Soňa Budincová

Bratislava 12. apríla 2007

Na vedomie:
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta úradu
Ing. Anna Lašánová, vedúca fin. oddelenia

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 11.04.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Peter Bokes, PhD.