Zasadnutie komisie zo dňa 11.06.2008

Komisia verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto zasadala dňa 11.6.2008.

Prítomní:
Mgr. art. Emil Bartko
MUDr. Marek Čambal
Ing. Milan Štefanec
Pavel Gundel

Prizvaní:
oddelenie správnych činností – Ing. Karol Pancza
oddelenie projektov - mgr.Ivana Hacajová

Program:
Prerokovanie návrhov do plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v nasledujúcom období

Na základe písomného podnetu vedúceho oddelenia správnych činností, ktorý určil okruhy v ktorých je potrebné ,aby členovia komisie verejného poriadku vyjadrili svoj návrh čo je potrebné v nasledujúcom období riešiť Ide o okruh bezpečnosti a poriadku a okruh podnikateľského prostredia, cestovného ruchu a obchodu a služieb.

Uznesenie:
Členovia komisie po úvodnom slove a predstavení projektu Mgr. Hacajovou vedúcou oddelenia projektov vzali na vedomie predložený návrh Ing. Panczu a dohodli sa na zaslaní svojich pripomienok e-mailom priamo Mgr. Hacajovej, ktorá tieto pripomienky zapracuje do materiálu a tento opäť bude predmetom rokovania Komisie verejného poriadku.

Mgr.art.Emil Bartko
predseda komisie

Zapísala:
JUDr.Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Bratislava, 13.6.2008

Zápisnicu obdržia:
- Mgr.art.Emil Bartko – predseda komisie
- MUDr. Marek Čambal
- Ing. Milan Štefanec
- Pavel Gundel
- Anna  Molnárová – referát organizačný
- Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 11.06.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Pavel GUNDEL
Ing. Milan ŠTEFANEC