Zasadnutie komisie zo dňa 11.06.2009

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 11. 6. 2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko
Mgr. Sven Šovčík
MUDr. Peter Tatár

Ospravedlnený:
Mgr. Radoslav Števčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr.Ondrej Dostál

Ospravedlnená:
Mgr. Bohdana Machajová

Hostia:
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová

Program: Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 23.6.2009

K bodu 2) Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2008

Uznesenie č. 303/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu Záverečný účet mestskej časti za rok 2009 schváliť  podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 3) Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2008

Uznesenie č. 304/2009

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predloženú informáciu zobrať na vedomie 

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4) Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2009

Uznesenie č. 305/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predloženú  správu  zobrať na vedomie 

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5) Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 306/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  žiadajú prednostu úradu  predložiť
-informáciu o súhlase  spoločnosti  INEXSYS, spol. s r.o o odkúpení  prenajatých vozidiel za cenu uvedenú v predloženom návrhu (cenu stanovenú znaleckým posudkom ),
-informáciu o výške nájomného, za ktoré sú vozidlá spoločnosti prenajaté.
Následne komisie zaujmú stanovisko k spôsobu naloženia  s prebytočným majetkom (priamy predaj, predaj na základe dražby alebo verejnej obchodnej súťaže).
Formou dražby, resp. verejnej obchodnej súťaže komisie súčasne odporúčajú aj naloženie s ďalším prebytočným majetkom – vozidlami dočasne vyradenými z premávky na pozemných komunikáciách.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6) Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 307/2009
a)  Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu predložiť informáciu o ďalšom postupe - výmene okien na budovách školských zariadení vyňatých z pôvodného návrhu z dôvodu rešpektovania kritérií Krajského pamiatkového úradu

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu predložiť informáciu o plnení zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej so spoločnosťou INEXSYS, spol. s r.o a na spoločné zasadnutie komisií 18.6.2009 prizvať konateľa tejto spoločnosti a zodpovedných zamestnancov oddelenia verejnoprospešných služieb - p. Hudeca a Ing. Stachovú.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7) Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009

Uznesenie č. 308/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  odporúčajú schváliť poskytnutie dotácií podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8) Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Uznesenie č. 309/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť stanovisko podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10) Návrh na zriadenie Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 310/2009
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú zriadiť Miestny hasičský zbor podľa predloženého návrhu ,

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú premiestniť sídlo Miestneho hasičského zboru do areálu po zrušenej rozpočtovej organizácii VEPOS Staré Mesto na Žilinskú ul.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 13) Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Jesenského 8, stavby súp. č. 100195 a pozemku parc. č. 134

Uznesenie č. 311/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť predaj podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 14) Návrh na predaj nehnuteľnosti na ul. Beblavého 4, stavby súp.č.4825 a pozemku  parc.č.638/4,5

Uznesenie č. 312/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť predaj podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 15) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Šulekovej  46, stavby súp.č. 2153 a pozemku  parc.č.2763/9

Uznesenie č. 313/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú schváliť predaj podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 17) - Návrh na predaj nebytového priestoru Bjornsovova 2, súp.č.3044parc.7872/8
Bod 20) - Návrh na predaj nebytového priestoru Grosslingova 50,súp.č.2498,parc. 9065
Bod 21) - Návrh na predaj nebytového priestoru Grosslingova 8,súp.č.2479,parc.8900/1
Bod 22) - Návrh na predaj nebytového priestoru Šancova 82,súp.č.4023,parc. 7961
Bod 23) - Návrh na predaj nebytového priestoru ul.29.augusta 28,súp.č.2281

Návrh na prevod nebytových priestorov oprávneným nájomcom odporučila finančná komisia a komisia nakladania s majetkom uznesením č. 301/2009 na spoločnom zasadnutí dňa 4.6.2009.

Bod 26)- Návrh na predaj pozemkov –Mýtna ul. parc. č. 7938/33
Bod 27)- Návrh na predaj pozemkov – Obchodná ul. parc.č. 8466 a parc.č. 8469

Návrh na prevod  odporučila finančná komisia a komisia nakladania s majetkom uznesením č. 299/2009 na spoločnom zasadnutí dňa 4.6.2009

K bodu 28) Návrh na predaj pozemkov na ul. k Železnej studienke parc. č. 5170/1, 2,3,4,7,8,17,18,19,20,21  a stavieb súp.č. I. 3857 na pozemku parc.č. 5170/1, súp.č. I.3858 na pozemku parc.č.5170/3, súp.č. I.761 na pozemku parc.č.5170/7, súp.č. I.3860 na pozemku parc.č. 5170/17

Uznesenie č. 314/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú prevod schváliť podľa
predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 0

Najbližšie zasadnutie – 18.6.2009  o 15. 00 hod. v miestnosti č.144

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava, 12.6.2009

Rozdeľovník :
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 11.06.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ