Zasadnutie komisie zo dňa 11.08.2008

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 11.08.2008

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Ing.Marián Procházka
Ing.arch.Marcel Dzurilla

Prizvaní:
Ing.Karol Pancza
Ing.Ján Dinka
Ing.Zuzana Lukáčová

Program rokovania:
1. parkovacia politika – návrh pre roky 2008-2012 – vyhodnotenie pripomienok,
2. podklady pre inžiniersku činnosť  k  územnému konaniu verejnoprospešných stavieb, podľa územného plánu zóny  Kráľovské údolie –Bôrik,
3. realizácia chodníka v areáli ZŠ Mudroňova,
4. realizácia elektro-prípojky  trhu na Poľnej  ulici,
5. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. podklady pre inžiniersku činnosť k územnému konaniu verejnoprospešných stavieb, podľa územného plánu zóny Kráľovské údolie–Bôrik,
S prvým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Zuzana Lukáčová

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča vyčleniť 200 000 Sk. na projektovú prípravu verejnoprospešných stavieb v zóne Kráľovské údolie – Bôrik. Obstaranie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie bolo schválené na zasadnutí komisie dopravy dňa 25.2.2008.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1 

2. realizácia chodníka v areáli ZŠ Mudroňova a dopravných prahov
S druhým bodom programu oboznámila prítomných Ing. Zuzana Lukáčová.

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča zrealizovať chodník v areáli základnej školy na Mudroňovej ulici. Prednostne žiada zrealizovať dopravné prahy na uliciach Jelenia a Palackého do začiatku školského roku 2008/2009. S realizáciou dopravného prahu na ulici Na Hrebienku Komisia dopravy odporúča počkať do spracovania štúdie „ Rozšírenia komunikácie na ulici Na Hrebienku “.

Realizáciu dopravných prahov na uliciach Galandova a Bohúňova KD žiada uskutočniť následne, tak jako bolo schválené na zasadnutí komisie dopravy 5.5.2008.

Komisia dopravy odporúča vyčleniť potrebné finančné prostriedky na projektovú prípravu stavby rozšírenia komunikácie na ulici Na Hrebienku a žiada prednostu o zabezpečenie realizácie tohto uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. realizácia elektro-prípojky trhu na Poľnej ulici,
S tretím bodom programu oboznámila prítomných Ing.Ján Dinka.

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča spisový materiál odstúpiť na prerokovanie finančnej komisii.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

4. rôzne,
- úprava chodníka na Medenej ulici pred predajňou Billa,

Uznesenie:
Komisia dopravy žiada predložiť na ďalšie zasadnutie všetku dokumentáciu ohľadne úpravy chodníka.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- Hrebendova ulica – znovuotvorenie prejazdnosti na základe žiadosti obyvateľov,

Uznesenie:
Komisia dopravy žiada o predloženie tejto požiadavky na odsúhlasenie do Operatívnej komisie na oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- čistenie komunikácíe na ulici Na Kalvárii,

Uznesenie:
Komisia dopravy žiada oddelenie Územného rozhodovania a stavebného poriadku – referát životného prostredia o prednostné umiestnenie dvoch kontajnerov na ulicu Na Kalvárii a zároveň žiada prednostu o realizáciu tohto uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

5. parkovacia politika – návrh pre roky 2008-2012 – vyhodnotenie pripomienok,
S piatym bodom programu oboznámil prítomných Ing.Karol Pancza.

Uznesenie:
Komisia dopravy žiada zapracovať do materiálu prerokované pripomienky.
Komisia dopravy odporúča vytvoriť funkciu koordinátora pre parkovaciu politiku, ktorý by koordinoval a zabezpečoval realizáciu a tvorbu parkovacej politiky a riešil zmluvné vzťahy s BPS. spol.s r.o., Veposom a políciou. 

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10.Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Ján Dinka
13. Ing.Zuzana Lukáčová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón:  59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 11.08.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA