Zasadnutie komisie zo dňa 12.02.2007

Záznam z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 12.02.2007.

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Mgr.Juraj Barta
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík

Prizvaný:
Ing.Jozef Kováč
 
Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

Predmetom rokovania bolo prerokovanie:
žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10.000,-Sk.
So žiadosťami oboznámil prítomných Ing.Jozef Kováč.

Uznesenie:
Komisia dopravy po prerokovaní žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10.000,-Sk a po diskusii k všeobecne záväznému nariadeniu č.3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením:
a) navrhuje zmenu  v § 4 odsek 5 všeobecne záväzného nariadenia č.3/1996 a to tak, že zľavnené vyhradzovacie parkovacie karty za 10.000.-Sk sa budú vydávať do konca roka 2007, z ceny 10.000.- Sk bude vypočítaná alikvótna čiastka pre záujemcu pre toto parkovacie miesto,
b)  odporúča prednostovi, aby zabezpečil spracovanie a prípravu zmeny všeobecne záväzného nariadenia č.3/1996 na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 27.03.2007,
c) navrhuje po schválení zmeny všeobecne záväzného nariadenia č.3/1996 nadobudnutie účinnosti od 01.04.2007.

Hlasovanie:
prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Vybavuje: Ing.Zubčáková
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 12.02.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Chýbajúci poslanci: Ivan BÚTORA
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Mgr. Juraj Barta