Zasadnutie komisie zo dňa 12.02.2009

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie  nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 12.2.2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Ing. Viliam Denko
Mgr. Sven Šovčík

Ospravedlnená:
Bc. Gabriela Vyhnáliková

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr. Ondrej Dostál 

Hostia:
Ing.arch.Andrej Petrek
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. Pavlína Schmidtová
JUDr. Marek Šujan
Ing. Mária Mozoľová

Program:
1) Kontrola plnenia uznesení Komisie finančnej a Komisie nakladania s majetkom  mestskej časti Bratislava-Staré mesto:
I. uznesenie č.245/2009 (167/2008, 199/2008)
II. úlohy zo zasadnutia komisií z 5.2.2009: 
a) domová nehnuteľnosť – Leškova 2
b) pozemky – Búdkova cesta
c) pozemky – Cesta k Železnej studienke
d) domová nehnuteľnosť – Obchodná 7
2) Informácia o stave nájomných vzťahov u nebytových priestorov – zvyšovanie nájomného
3) Prenájom nebytových priestorov – súťažné podmienky k vypísaniu verejných obchodných súťaží nebytových priestorov .
4a) prerokovanie situácie v spoločnosti R.B.I, spol. s r. o v súvislosti s hospodárskou  krízou (navrhol Ing. Borguľa)
b) prerokovanie návrhu na užšiu súťaž pozemku na Korabinského ul.,
c) riešenie  finančných zdrojov na riešenie opravy dlažby v pešej zóne.
                   
Bod odpredaj ateliéru na Beblavého ul. komisia hlasovaním do programu nezaradila.
 
K bodu 1) Kontrola plnenia uznesení Komisie finančnej a Komisie nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré mesto

I. uznesenie č.245/2009, 167/2008, 199/2008 – nehnuteľnosť  Michalská 25

Finančnej komisii a komisii nakladania s majetkom bola predložená ekonomická analýza
týkajúca sa uvedenej nehnuteľnosti – prehľad príjmov (príloha č. 1 zápisnice), na základe ktorej bolo prijaté

Uznesenie č. 249/2009
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom   k o n š t a t u j ú, že spolupráca s väčšinovým spoluvlastníkom tejto nehnuteľnosti do roku 2006 bola neštandardná, s náznakom trestnej zodpovednosti a pre mestskú časť značne nevýhodná,

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  o d p o r ú č a j ú zvoliť spoločný postup s menšinovými spoluvlastníkmi s cieľom  dosiahnuť vyšší výnos z domovej nehnuteľnosti Michalská 25, súčasne sa pokúsiť o získanie kompenzácie za nulový výnos z tejto nehnuteľnosti za obdobie  1998-2006.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

II. úlohy zo zasadnutia komisií z 5.2.2009 (domová nehnuteľnosť- Leškova 2, pozemky -Búdkova cesta, pozemky-Cesta k Železnej studienke, domová nehnuteľnosť – Obchodná 7)

Uznesenie č. 250 /2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom sa po prerokovaní  uzniesli na tom, že :

a) domová nehnuteľnosť Leškova 2
verejná obchodná súťaž nebude vyhlásená, pokiaľ priestor na 1.p.( bývalá jedáleň) nebude rekolaudovaný na nebytový priestor,
 
b) pozemky – Búdkova cesta
verejná obchodná súťaž bude vyhlásená až po doriešení návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ktorý podal JUDr. Gallo,
    
c) pozemky – Cesta k Železnej studienke
verejná obchodná súťaž bude vyhlásená až po vypracovaní a overení geometrického plánu parcely č. 5170/21,

d) domová nehnuteľnosť – Obchodná 7
finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu pripraviť podklady – vypracovanie znaleckého posudku ako východisko pre rozhodovanie o ďalšom naložení s touto nehnuteľnosťou.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom požadujú na rokovanie predkladať informáciu o plnení komisiami prijatých uznesení a plnení úloh priebežne.

K bodu 2) Informácia o stave nájomných vzťahov u nebytových priestorov – zvyšovanie nájomného

Uznesenie č. 251 /2009
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  žiadajú prednostu úradu zabezpečiť v prípade zistenia závažného porušenia nájomnej zmluvy:
- neuhradenie nájomného dva mesiace po lehote splatnosti ,
- prenájom tretím osobám  bez súhlasu mestskej časti,
- užívanie priestoru v rozpore s účelom uvedeným v nájomnej zmluve, resp. priestor nie je využívaný vôbec, okamžité vypovedanie nájomnej zmluvy,

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu preveriť stav nehnuteľnosti - nebytový priestor Obchodná 29 (prevádzka zlatníctvo), či je uzatvorená nájomná zmluva, v prípade , že nie, zjednať nápravu s cieľom získania finančných prostriedkov do rozpočtu mestskej časti,

c) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu preveriť stav nehnuteľnosti – nebytový priestor Dostojevského rad 1, (prenájom tretej osobe - firma Dolis firme Ottovo nakladateľstvo)

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3) Prenájom nebytových priestorov – súťažné podmienky k vypísaniu verejných obchodných súťaží nebytových priestorov. 

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu vypísať verejnú obchodnú súťaž na prenájom  nebytových priestorov: Bezručova 8, Bjornsonova 2, Dostojevského Gorkého 15, Kozia 19, Kúpeľná 10, Obchodná 52- mimo priestorov na 1. poschodí,  Podjavorinskej 13, Šancova 82, Špitálska 18, Štefánikova 41, Vajanského nábr. 15, Žilinská 8.

Uznesenie č. 252/2009
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zabezpečiť vypovedanie nájomnej zmluvy na nebytový priestor Leškova 7 z dôvodu neplatenia nájmného.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom po úprave súhlasia s doplnením podmienok verejnej obchodnej súťaže (príloha č. 2 zápisnice - návrh predložil JUDr Šujan) a pre verejnú obchodnú súťaž vyššie uvedených priestorov stanovujú termíny:
vyhlásenie súťaže 16.2.2009
doručenie ponúk 12.3.2009
vyhodnotenie ponúk 26.3.2009

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu Rôzne - Návrh na užšiu súťaž – pozemok na Korabinského ul.,

Uznesenie č. 253/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú osloviť vlastníkov susediacich nehnuteľností na predloženie ponúk do 15 dní od doručenia výzvy, po obdržaní ponúk predložiť návrh na na spoločné rokovanie komisií.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

- Postup pri prenájmoch pozemkov pod garážami (doba nájmu uplynula)

Uznesenie č. 254/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú prenajať pozemky pod
garážami, kde doba nájmu uplynula  na dobu neurčitú  bez predkladania  do miestneho
zastupiteľstva.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (1 nehlasoval)

Najbližšie zasadnutie komisií sa uskutoční dňa 26.2.2009 o 14.00 hod.

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Bratislava, 13.2.2009
Zapísala:
Ing. Lašánová

Rozdeľovník: 
1. Anna Molnárová – ref.organizačný
2. Ing. Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Lenka Katonová – zapisovateľ
4. Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
5. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
6. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
7. členovia komisie finančnej
8. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 12.02.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.