Zasadnutie komisie zo dňa 12.03.2008

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 12. marca 2008 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
Art. Emil Bartko
Jaroslav Ježek
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Jana Španková

Ospravedlnení:
Mgr. Helga Jančovičová PhD.
MUDr. Juraj Štofko, PhD.
MBA, Ing. Dušan Franců

Hostia:
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
Ing. Ján Dinka, vedúci investičného oddelenia
Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc., vedúca oddelenia územného plánu

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2007, ktorým  bola vyhlásená záväzná časť ÚPN Z A4 Mudroňova sever Palisády časti  Bratislava – Staré Mesto
3. Investičný plán a stanovenie priorít pri rekonštrukciách budov ZŠ a MŠ
4. Rôzne
5. Zakončenie

K bodu 1:
Zasadnutie komisie otvoril Ing. Schmidt, privítal prítomných a oboznámil ich s programom.

K bodu 2:
Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc., vedúca oddelenia územného plánu zdôvodnila návrh VZN ktorým sa mení VZN č. 1/2007, ktorým  bola vyhlásená záväzná časť ÚPN Z A4 Mudroňova sever – Palisády časti Bratislava – Staré Mesto.

Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2007, ktorým  bola vyhlásená záväzná časť ÚPN Z A4 Mudroňova sever – Palisády časti Bratislava – Staré Mesto. 

K bodu 3:
Ing. Dinka informoval členov o investičnom zámere a k niektorým bodom uviedol kvalifikované odhady finančných nákladov opráv budov škôl a školských zariadení na rok 2008 s tým, že toto vyčíslenie mal k dispozícii podpredseda komisie Ing. Schmidt. Ing. Dinka uviedol potrebu nasledovných investícií:
1. ZŠ Vazovova - dokončenie opravy elektroinštalácie a následne maľovanie
2. MŠ Šulekova - rekonštrukcia s cieľom zvýšiť kapacitu o 2 triedy, rekonštrukcia strechy
3. ZŠ Jesenského - oprava vonkajšej kanalizácie
4. MŠ Timravina - rekonštrukcia sociálnych zariadení s cieľom zvýšiť kapacitu o 1 triedu
5. ZŠ Dubová - rekonštrukcia strechy v spolupráci so spoločnosťou Telefonika
6. ZŠ Hlboká - oprava strechy
7. MŠ Gorazdova - rekonštrukcia strechy

Členovia komisie sa vyjadrovali k jednotlivým investičným zámerom a vyslovili požiadavku, aby sa menšie investície riešili operatívne.

Prítomní členovia komisie v diskusii vyjadrili nasledovné názory a pripomienky:
a) Pre zámer opraviť strechu na ZŠ Dubová odzneli odporúčania prijať ponuku spoločnosti Telefonika, ktorá ponúka opravu celej strechy vo svojej réžii s tým, že MČ uhradí tretinu investície (odhadom Ing. Dinku 450 000 – 600 000,- Sk).         
b) Pre zámer opravy a rekonštrukcie strechy na ZŠ Hlboká prítomní členovia komisie odporúčali preskúmať možnosti získania financií z iných fondov, rokovať s Krajským pamiatkový úradom.
c) Investičné zámery v MŠ Myjavská bude možné riešiť až po majetkovom vysporiadaní nehnuteľnosti v prospech hlavného mesta a mestskej časti.

K bodu 4:
a) Mgr. Gábor upozornil na potrebu rekonštrukcie voľných garsoniek v budove ZŠ s MŠ Grösslingová 48. Prítomní členovia odporúčali riešiť túto investíciu  z fondu rozvoja bývania.
b) Prítomní poslanci dostali pozvánky na slávnostné oceňovanie pedagógov, ktoré bude z príležitosti  Dňa učiteľov 26. 3. 2008 o 10,00 v Zichyho paláci
c) Prítomní poslanci dostali prehľad o funkčnom období riaditeľov ZŠ a MŠ
d) RNDr. Smrek dal prítomným  poslancom tabuľku stavu záujmu na delegovanie poslancov do rád škôl a školských zariadení  k 12. 3. 2008 s prosbou, aby sa navzájom dohodli v prípadoch, ak do jednej  MŠ  bez právnej subjektivity chcú  byť delegovaní viacerí. Do rád škôl pri MŠ Timravina 8 a pri  MŠ Šulekova 35 je potrebné delegovať dvoch poslancov.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD.
predsedníčka komisie

v zastúpení

Ing. Peter Schmidt v. r.
podpredseda komisie

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka

V Bratislave 14. 03. 2008

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 12.03.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA