Zasadnutie komisie zo dňa 12.04.2007

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.4.2007

Prítomní:
Ing. Marián  Procházka
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
Mgr. Juraj Barta
MUDr. Peter Tatár, CSc.
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa

Ospravedlený:
JUDr. Marta Šteffeková

Hostia:
RNDr. Peter Smrek
Ing. Paulína Schmidtová

Program:
Prerokovanie materiálov na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 24.4.2007

1. Návrh na zrušenie Staromestského kultúrneho strediska

Uznesenie č. 12/2007
Finančná komisia súhlasí so zrušením Staromestského kultúrneho strediska ako
právneho subjektu.
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

2. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 93/1999  na zabezpečenie  predaja nehnuteľnosti na Špitálskej 29, parcely č. 8514/2 s domom súp.č. 2193

Uznesenie č. 13/2007
Finančná komisia odporúča predložiť návrh na zrušenie  uznesenia miestnemu zastupiteľstvu, predtým požaduje doplniť návrh o analýzu finančných a iných dopadov a návrh ďalších postupov.
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

3. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zasupiteľstva  č.728 bod 13, ktorým bol schválený predaj pozemku  parc.č. 7741/3 na Banskobystrickej ul.

Uznesenie č. 14/2007
Finančná komisia súhlasí  so zrušením uznesenia podľa návrhu
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

4. Návrh na zrušenie uznesení miestneho zastupiteľstva č. 87/2006, č. 113/2003, č. 92/2006...

Uznesenie č. 15/2007
Finančná komisia  súhlasí so zrušením uznesenia č. 87/2006.
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

Finančná komisia  súhlasí so zrušením uznesenia č. 92/2006
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

Finančná komisia súhlasí  so  zrušením uznesenia č. 92/2006 a súčasne požaduje vyčísliť, o aký objem finančných prostriedkov mestská časť prišla z dôvodov prieťahov v riešení
Prítomní: 6
Za: 4
Proti: 2

Finančná komisia súhlasí so zrušením uznesenia č. 113/2003 bod 3
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

5. Návrh na zrušenie uznesenia č. 61/2006, ktorým bol schválený  zámer rekonštrukcie nebytových priestorov na Vajanského nábr. 15  na ubytovňu pre učiteľov

Uznesenie  č. 16/2007
Finančná komisia súhlasí so zrušením uznesenia podľa predloženého návrhu.
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

6. Vyhodnotenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách spravovaných mestskou časťou

Uznesenie č. 17/2007
Finančná komisia požaduje od riaditeľa organizácie pripraviť podrobnú analýzu jednotlivých výdavkov.
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0

Ing. Marián Procházka
predseda komisie

Bratislava, 13.4.2007

Zapísala:
Ing. Lašánová

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 12.04.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Juraj Barta