Zasadnutie komisie zo dňa 12.04.2010

Komisia verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto zasadala dňa 12.4.2010.

Prítomní:
Mgr. art. Emil Bartko
Pavel Gundel
MUDr. Marek Čambal
Ing. Milan Štefanec

Prizvaný:
Vedúci oddelenia správnych činností –Ing. Karol Pancza

Program:
1) Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa 20.4.2010

K bodu č. 1: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým sa mení VZN č. 11/2009 o pešej zóne

Uznesenie:
členovia komisie predložený materiál prerokovali a odporučili ho prerokovať v miestnom zastupiteľstve bez pripomienok.

Hlasovanie:
jednohlasne za

K bodu č. 7: Vyhodnotenie zimnej služby  za sezónu 2009 – 2010

Pri riešení zimnej služby vyskočili problémy s čistením komunikácie Nad Lomom, ktorá je ešte v štádiu stavby, pri Kysuckej ulici, ktorá je neskolaudovaná a pri Srnčej ulici, ktorej pri výstavbe domov chýba 7 metrov na napojenie sa na verejnú komunikáciu. Vo všetkých prípadoch mestská časť nemohla zabezpečiť čistenie týchto komunikácií.

Uznesenie:
členovia komisie predložený materiál prerokovali a odúporučili ho prerokovať v miestnom zastupiteľstve bez pripomienok

Hlasovanie:
jednohlasne za

Rôzne:
p. Bartko upozornil na hlučnú prevádzku na Vysokej ulici č. 14( bývalá Kráter), ktorá bola opäť dňa 1.4.2010 až do ranných hodín hlučná a ani zásah mestskej polície situáciu nevyriešil. Požiadal zapisovateľku komisie , aby situáciu tlmočila zodpovednému referátu.

Ďalej informoval, že ho oslovili obyvatelia zo Štetinovej ulice ohľadne  vychádzajúcich klientov z klubu Apolon , ktorý má sídlo na Panenskej ulici, ktorí v skorých ranných hodinách vychádzajúc z Klubu rušia svojou hlučnosťou nočný pokoj. Zapisovateľka komisie informovala členov komisie o riešeniach ,ktoré už boli vykonané zo strany  Ing. Martinkovej.

MUDr. Marek  Čambal opäť upozornil na nutnosť úpravy chovu hospodárskych zvierat v mestskej časti formou VZN.

Mgr.art.Emil Bartko
predseda komisie

Zapísala: JUDr.Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Bratislava, 13.4.2010

Zápisnicu obdržia:
- Mgr.art.Emil Bartko – predseda komisie
- MUDr. Marek Čambal
- Ing. Milan Štefanec
- Pavel Gundel
- Anna  Molnárová – referát organizačný
- Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 12.04.2010
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Pavel GUNDEL
Ing. Milan ŠTEFANEC