Zasadnutie komisie zo dňa 12.05.2008

Komisia verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto zasadala dňa 12.mája 2008 na spoločnom konaní s Komisiou životného prostredia a Komisiou výstavby a územného plánovania.

Prítomní za Komisiu verejného poriadku:
pp.  Mgr. art. Emil Bartko
Ing. Milan Štefanec
Pavel Gundel

Ospravedlnený:
MUDr. Marek Čambal

Prizvaní:
Jozef Hitka – komisár Okrskovej stanice mestskej polície Staré Mesto 

Program:
1/ Prerokovanie návrhu predsedu Komisie životného prostredia Ing. Petra Schmidta o zmapovaní  „čiernych“ skládok, „čiernych“ zaujatí verejného priestranstva a“ čiernych“ stavieb
2) Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky  služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami
(3) Rôzne

Predseda Komisie životného prostredia Ing. Peter Schmidt požiadal predsedu Komisie verejného poriadku a predsedu komisie výstavby územného plánovania o spoločné rokovanie z toho dôvodu, že je potrebné pripraviť akciu pri ktorej by boli zisťované a následne riešené  nepovolené skládky, zaujatia verejného priestranstva a stavby. Vyhľadávacej činnosti by sa mali zúčastniť aj poslanci mestského zastupiteľstva.

Zúčastnení členovia všetkých troch komisií prijali návrh p,Schmidta s porozumením sa iniciovali prípravu takejto kontroly. Gestorom kontroly nepovolených skládok a zaujatí verejného priestranstva by malo byť oddelenie správnych činností. Vyhľadávaním nepovolených stavieb a ich riešenie by mal zabezpečiť stavebný úrad v spolupráci s okrskovou stanicou mestskej polície Staré Mesto

2) Ing. Karol Pancza vedúci oddelenia správnych činností ako spracovateľ oboznámil prítomných o proteste prokurátora voči VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom. Odporučil prítomným poslancom, aby protest prokurátora bol prijatý čiastočne a odporučil teda schváliť uznesenie tohto bodu programu tak ako uvedené v predloženom materiály na miestne zastupiteľstvo.

Uznesenie:
Komisia verejného poriadku odporúča  miestnemu zastupiteľstvu, aby prijalo uznesenie tohto materiálu tak ako je uvedené v predkladanom materiáli. nepredkladať na rokovanie Miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie:
uznesenie bolo schválené tromi hlasmi. Hlasovania sa nikto nezdržal.

3) v rôznom požiadali poslanci vedúcu referátu kontroly verejného poriadku a čistoty JUDr. Kardelis o preverenie možnosti umiestniť kôš na psie  exkrementy v strede ulice Heydukova, nakoľko v súčasnosti sú na nej síce 2 koše, ale na koncom ulice.   

Mgr. art. Emil Bartko

Zapísala:
JUDr. Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Zápisnicu obdržia:
-Mgr.art.Emil Bartko – predseda komisie
-MUDr. Marek Čambal
-Ing. Milan Štefanec
-Pavel Gundel
-Jozef Hitka – veliteľ okrskovej stanice MsP Staré Mesto
-Peter Schmidt – predseda Komisie životného prostredia
-Ján Mackovič – predseda Komisie výstavby a územného plánovania
- Ing. Oliver Paradeiser – prednosta úradu

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 12.05.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Pavel GUNDEL
Ing. Milan ŠTEFANEC
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.