Zasadnutie komisie zo dňa 12.05.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia zlúčenej s Komisiou výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto a s Komisiou verejného poriadku konaného dňa 12.5. 2008

Prítomní: 
Ing. Peter Schmidt
Ing. arch. Ján Mackovič
pani Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD.
MBA Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Pán Pavel Gundel
Mgr. Babčanová Miroslava
Bútora Ivan
Ing. Halásová Natália

Neprítomní:  
RNDr. Milan Cílek
pán Marek Ťapák
Ing. arch. Dzurila Marcel
Mgr. Machajová Bohdana

Ospravedlnení:
Mgr. Sváková Andrea

Prítomní prizvaní:
Ing. Karol Pancza
pán Jozef Hitka

Program rokovania :
1. Diskusia týkajúca sa zabratia verejných priestranstiev, čiernych skládok, čiernych stavieb, stojísk na separovaný odpad,  parkovania v zeleni a i..
2. Rôzne.
 
Rokovanie zahájil a viedol predseda komisie životného prostredia Ing. Peter Schmidt.

1. Diskusia týkajúca sa zabratia verejných priestranstiev, čiernych skládok, čiernych stavieb, stojísk na separovaný odpad, parkovania v zeleni a i..

Pri diskusii o spolupráci medzi jednotlivými zložkami miestneho úradu zaoberajúcimi sa zeleňou, odpadom a verejným poriadkom, t. zn. referátom ochrany prírody, servisných činností, referátom verejného poriadku a mestskou políciou sa definovali tri základné okruhy problémov:
- zaujatie verejného priestranstva,
- nelegálne skládky a stavby,
- stojiská na separovaný zber.

JUDr. Soňa Kardelis (referát verejného poriadku) upozornila na skutočnosť, že pri riešení  nelegálnych stavieb je potrebná súčinnosť oddelenia stavebného poriadku a územného plánovania. Ing. Karol Pancza (odd. správnych činností) dodal, že prácu asistentov verejného poriadku sťažuje i nutné zisťovanie o aké priestranstvo sa jedná, či ide o súkromný alebo verejný pozemok.

Pri riešení neporiadku pri stojiskách na separovaný odpad, informoval veliteľ mestskej polície pán Jozef Hitka o možnosti zapojiť do kontroly aj pracovníkov mestskej polície, pričom by pri výkone každodennej kontroly mestskej časti vykonali aj kontrolu stojísk na separovaný odpad.
Mgr. Lucia Marušincová (referát ochrany prírody, servisné činností) informovala o prebiehajúcich rokovaniach s Magistrátom hlavného mesta a spoločnosťou OLO, a.s., o riešení zberu separovaného odpadu v rodinných domoch formou „vrecového zberu“. Rokovania však iba začali a nie sú zrejmé podrobnosti tejto formy zberu separovaného odpadu.

Komisie navrhli, aby sa na území mestskej časti uskutočnila vo vopred dohodnutom termíne lokalizácia skládok a kontrola zaujatia verejného priestranstva za spolupráce spomínaných referátov a mestskej polície.

2. VZN....

Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0

3. Rôzne.

Komisia životného prostredia schválila dotácie v oblasti životného prostredia nasledovným žiadateľom:
 
A) AMC správa nehnuteľností s.r.o., Kvačalova 15, 821 10 Bratislava

Spoločnosť AMC správa nehnuteľností s.r.o., Kvačalova 15, 821 10 Bratislava, požaduje dotáciu vo výške 26 100.- Sk. Financie sú určené na zveľadenie predzáhradok na Godrovej ulici.

Uznesenie 16/2008
Komisia životného prostredia schválila na predložený projekt dotáciu vo výške 15 000 Sk a to na nákup substrátu, sadeníc kvetín, kríkov, stromov a trávového semena.
 
B) Miloslava Heinrichová-Daubnerová, Na Kalvárii 34, 811 04 Bratislava

Pani Miloslava Heinrichová-Daubnerová požaduje financie vo výške 5000 Sk na výsadbu okrasných krov.

Uznesenie č. 17/2008
Komisia životného prostredia neschválila pani Miloslave Heinrichovej-Daubnerovej žiadny príspevok, nakoľko predložená žiadosť nespĺňala podmienku, týkajúcu sa žiadateľa o dotácie, t. zn. predkladateľom projektu nebola právnická osoba.

C) Spoločenstvo vlastníkov bytov Palárikova 10, Palárikova 10, 811 05 Bratislava

Spoločenstvo vlastníkov bytov Palárikova 10, požaduje financie vo výške 25 000 Sk na úpravu dvora na Palárikovej ulici.

Uznesenie 18/2008
Komisia životného prostredia neschválila na predložený projekt žiadnu dotáciu, nakoľko všetky dotácie boli prerozdelené na predchádzajúce projekty, ktoré boli zaslané pred 21.4. 2008.

D) Spoločenstvo vlastníkov bytov Tabakova 1 v zastúpení správcovskej spoločnosti VSD, s.r.o., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava

Spoločenstvo vlastníkov bytov Tabakova 1 v zastúpení správcovskej spoločnosti VSD, s.r.o., požaduje finančné prostriedky vo výške 35 000 Sk na úpravu predzáhradky a vnútroblokovej zelene na Tabakovej ulici.

Uznesenie 19/2008
Komisia životného prostredia neschválila na predložený projekt žiadnu dotáciu, nakoľko všetky dotácie boli prerozdelené na predchádzajúce projekty, ktoré boli zaslané pred 21.4. 2008.

Ing. Peter Schmidt
predseda Komisie životného prostredia

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Mgr. Art. Emil BARTKO
predseda Komisie verejného poriadku

Zapisovateľky:
Jančárová Renáta
Lucia Marušincová
JUDr. Soňa Kardelis

Doručuje sa:
Ing. Peter Schmidt
Ing. arch. Ján Mackovič
pani Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
pán Ivan Bútora
Mgr. Miroslava Babčanová
Mgr. Andrea Sváková
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
RNDr. Milan Cílek
Ing. Peter Bokes, PhD.
pán Marek Ťapák
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Ing. Natália Halásová
Ing. arch. Katarína Kantorová,CSc.
JUDr. Mária Barátiová
Ing. Anna Lašánová
pani Hana Molnárová
Ing. Oliver Paradeiser

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 12.05.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA