Zasadnutie komisie zo dňa 12.11.2007

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 12.11.2007

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Sven Šovčík
 
Ospravedlnil sa:
Ing. Milan Štefanec
Ing. arch. Marcel Dzurilla

Prizvaní:
Jozef Cepek
Vladimír Hudec
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. plán zimnej služby na sezónu 2007/2008 – nahliadnutie do uzatvorených zmlúv s dodávateľskými spoločnosťami,
2. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
3. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. Plán zimnej služby na sezónu 2007/2008 – nahliadnutie do uzatvorených zmlúv
Komisia dopravy po nahliadnutí do zmlúv sa uzniesla na nasledovnom:
- odporúča uskutočniť výberové konanie cez Úrad verejného obstarávania na komunikácie, na ktorých vykonával zimnú údržbu VEPOS (cca 23,5 km).
- odporúča uzavrieť zmluvu s výhercom verejného obstarávania na obdobie do konca apríla 2008. Komisia dopravy požaduje pri výberovom konaní prítomnosť poslancov miestneho zastupiteľstva.
- Požaduje vypracovať harmonogram letného  čistenia komunikácií (po skončení zimnej služby) s určením dní v týždni a času čistenia  s uverejnením na internete.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
So žiadosťami oboznámil prítomných Glasa.

Uznesenie je v samostatnej zápisnici, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. rôzne
3.1.Šulekova ulica – podnet občanov na zmenu dopravného značenia
Komisia dopravy odporúča po miestnej obhliadke zmeniť dopravné značenie v súlade s platnými právnymi predpismi.

3.2.  Problém parkovania v oblasti Palisády (Galandova a okolie)
Mestská časť uvažuje postupne s rozšírením zóny s dopravným obmedzením aj na túto oblasť. V tejto zóne sú presne určené podmienky parkovania s kontrolou a sankciami.

3.3. Komisia dopravy  po prerokovaní návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o pešej zóne navrhuje materiál sprehľadniť, prepracovať a pripraviť návrh úplného znenia VZN na zasadnutie decembrového zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Vybavuje: Glasa
telefón: 5292 0002

Príloha k zápisnici komisie dopravy z 12.11.2007 - Prerokované opakované žiadosti na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za úhradu 10 000. – Sk

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 12.11.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Milan ŠTEFANEC