Zasadnutie komisie zo dňa 12.11.2008

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 12. novembra 2008 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová
Mgr. art. Emil Bartko
Ing. Jana Španková
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Dušan Franců
Jaroslav Ježek

Ospravedlnení:
Ing. Peter Schmidt
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Hostia:
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
Ing. Ján Dinka, vedúci investičného oddelenia

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
3. Priority komisie VMaŠ na rok 2009 – podklad k vypracovaniu rozpočtovej kapitoly „školstvo“ v rozpočte MČ na rok 2009
4. Rôzne
5. Zakončenie
 
Priebeh rokovania:

K bodu 1: 
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Helga Jančovičová, PhD., prítomní schválili program.

K bodu 2:     
Mgr. Anton Gábor oboznámil prítomných s VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu odporúča MZ schváliť predložené VZN. Súčasne žiada, aby zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto bol vhodným spôsobom spropagovaný. 

K bodu 3: 
RNDr. Peter Smrek predniesol návrh priorít na rok 2009, ktorý vzišiel zo spoločného rokovania so starostom mestskej časti. Komisia sa k jednotlivým investičným zámerom vyjadrovala, poverila Ing. Dinku spracovaním a vyčíslením odhadovaných nákladov, nakoniec rozhodla o prioritách a ich poradí:

1. MŠ Šulekova - nadstavba jednej triedy a rekonštrukcia hydroizolácie  strechy 
2. MŠ Gorazdova - vybudovanie novej strechy s prípravou na využitie  podkrovia 
3. MŠ Búdková - vytvorenie vstupu na pozemok  
4. MŠ Tabaková - vybudovanie oplotenia detského ihriska  
5. ZŠ Dubová - rekonštrukcia obvodového plášťa   
6. ZŠ Grösslingová - rekonštrukcia telocvične I.  
7. ZŠ Hlboká - rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvični     
8. MŠ Timravina - rekonštrukcia telocvične  
9. ZŠ Vazovova - rekonštrukcia sociálnych  zariadení pri telocvični              
10. Detské ihriská - nákup hracích prvkov (Javorinská, Medená, Karadžičova, Špitálska, Myjavská)                
11. ZŠ Grösslingová - rekonštrukcia telocvične II.            

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
  
Uznesenie:
Komisia  schválila priority investičných zámerov v uvedenom poradí.   

K bodu 4: 
a) Ing. Jana Španková vyslovila požiadavku urýchleného riešenia majetkovo-právnych vzťahov MŠ Myjavská (materská škola potrebuje investície);
b) Mgr. Anton Gábor informoval o záveroch zo zasadnutia Rady školy na ZŠ Jelenia. Rada školy poverila p. poslanca Ondreja Dostála vybavením prijatia u viceprimátorky hl. mesta SR. Bratislavy za účelom majetkovo-právneho vysporiadania školy
c) Ing. Dušan Franců predniesol návrh požadovať z rozpočtu MČ finančnú čiastku na oceňovanie kvality práce škôl
d) Predsedníčka komisie Mg. Helga Jančovičová PhD. prisľúbila, že sa bude zaoberať presadením návrhu na systémové oceňovanie kvality na ZŠ mestskej časti, diskutovať so starostom a presadzovať tento návrh komisie do rozpočtu MČ na budúci rok (2009).

Uznesenia:
a) Komisia opätovne žiada kompetentných o urýchlené riešenie majetkovo-právnych vzťahov MŠ Myjavská, MŠ Beskydská, MŠ Gorazdova, ZŠ Dubová, ZŠ Vazovova a ZŠ Jelenia;
b) Komisia podporila návrh riešenia motivácie aktívnych škôl.
c) Komisia žiada vedúceho oddelenia školstva Mgr. Antona Gábora, aby predložil do budúceho zasadnutia komisie analýzu/podklady zamerané na kvalitu jednotlivých základných škôl.

K bodu 5:
Prerokovaním uvedených bodov  sa zasadnutie Komisie vzdelávania, mládeže a športu skončilo.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v.r.
predsedníčka komisie

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka           

V Bratislave 13. 11. 2008

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 12.11.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA