Zasadnutie komisie zo dňa 12.11.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 12.11.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
                          
Prizvaní:
Ing.Oliver Paradeiser
Ing.Peter Borecký
Ing.Iveta Stachová
Vladimír Hudec
Ing.Petra Strejčková

Ospravedlnení:
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Ing.Milan Štefanec

Program rokovania:
1. návrh rozpočtu (bežný a kapitálový) na rok 2010,
2. postup v príprave riešenia bývania sociálne odkázaných nájomcov bytov  dotknutých dereguláciou cien nájmu,
3. rôzne.

K Uzneseniu č. 96/2009 z 26.10.2009

S týmto bodom programu oboznámil prítomných pán prednosta.

- realizovať opravu inžinierskych objektov (podchod, lávky, oporné, zárubné múry a schody) v zmysle existujúceho zoznamu inžinierskych objektov zverených mestskej časti protokolom o Zverení miestnych komunikácií III. a IV. triedy do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - na referáte investičných činností sa najskôr pripraví analýza žiadosti, prehodnotí sa požiadavka a potom sa prerokuje v Komisii dopravy,

- Komisia dopravy odporúča:

• vypracovať pasport všetkých kanalizačných vpustí v spolupráci s referátom dopravy,
• kanalizačné vpuste na komunikáciách III. a IV.triedy čistiť minimálne jeden krát ročne,
• zistiť cenu, ktorá je potrebná na vyčistenie všetkých vpustí,
• aby asistenti verejného poriadku  kontrolovali aj vpuste a výtlky,
• aby úrad vyzval  všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností na Gorkého ulici na rokovanie o spoločnej investícii na rekonštrukciu chodníka - materiál spracovať v spolupráci s majetkovým oddelením.

Uznesenie č. 97/2009:
Komisia dopravy žiada prednostu o vypracovanie pasportu všetkých kanalizačných vpustí  na území Starého Mesta na komunikáciách III. a IV.triedy do 15.12.2009 a zároveň žiada zistiť právny vzťah mestskej časti k vpustiam- právnu analýzu.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa:0 

1. a) návrh rozpočtu na rok 2010,
S bodom č.1 s návrhom rozpočtu (oprava dlažby v historickom jadre, opravy výtlkov a prepadov + havárie, vodorovné dopravné značenie, čistenie dažďových vpustov, opravy dažďových vpustov, dopravné značky a oprava zábradlia) oboznámil prítomných pán Hudec.

- položka č.04.5.1.2 – správa a zimná údržba ciest – 398 tis.EUR

- položka č.04.5.1.3 – stočné za komunikácie III. a IV.triedy – 232 tis. EUR

- položka č.06.2.0.1  – riešenie statickej dopravy – 200 tis. EUR

Uznesenie č. 98/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál,  odporúča návrh bežného rozpočtu schváliť na rokovaní Miestneho zastupiteľstva. Zároveň žiada prednostu, aby pri zimnej údržbe zabezpečil:
- nesoliť komunikácie III. a IV.triedy v rovinatej časti Starého Mesta,
- soliť komunikácie III. a IV.triedy v kopcovitej časti Starého Mesta až vtedy, keď hrozí riziko námrazy alebo poľadovice.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

1. b) návrh kapitálového rozpočtu na rok 2010 - 2012,
S bodom č.1.b) - oboznámila prítomných Ing.Španková.

- položka č.04.5.1.1 - výstavba a oprava ciest – 209 tis. EUR

- dažďová kanalizácia Donovalova – v prípade potreby sa finančné prostriedky navýšia,
- rekonštrukcia komunikácie – Gorkého, presunúť finančné prostriedky z roku 2011 do roku 2010, z roku 2012 do roku 2011,
- Zochova – pilotný projekt  - 500 tis. EUR,
- Vansovej schody (od Myjavskej po Zrínskeho) – 100 tis. EUR,
- Partizánska – 100 tis. EUR,
- Údolná – po obhliadke,
- Broskyňová – 50 tis.EUR,
- Grosslingová I.etapa (od Klemensovej po Štúrovu) – 250 tis. EUR.

Uznesenie č. 99/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál,  odporúča návrh  kapitálového rozpočtu prerokovať a  schváliť v komisii finančnej.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2.postup v príprave riešenia bývania sociálne odkázaných nájomcov bytov  dotknutých dereguláciou cien nájmu
Predsedkyňa Komisie dopravy predložila materiál členom Komisie dopravy na prerokovanie.

Uznesenie č. 100/2009:
Komisia dopravy zaujme stanovisko po naštudovaní materiálu na ďalšom zasadnutí Komisie dopravy.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3.rôzne.
- oprava chodníka na Dankovského ulici pozdĺž oporného múru – 1071 EUR + dlažba
- organizácia dopravy na Zochovej ulici

Uznesenie č. 101/2009:
Komisia dopravy prerokovala materiál a súhlasí s realizáciou chodníka na Dankovského ulici. Na Zochovej ulici Komisia dopravy odporúča do začatia rekonštrukcie komunikácie vyznačiť tri priechody pre peších v križovatke ulíc Zochova – Podjavorinskej (okrem priechodu na Podjavorinskej ulici – v časti slepej ulice), na Podjavorinskej ulici umiestniť dopravnú  značku Zákaz zastavenia a státia  a vyznačiť žltú čiaru na otáčanie na konci slepej ulice.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa:0 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Katarína Olejárová
13. Ing.Peter Borecký
14. Ing.Iveta  Stachová
15. Vladimír Hudec
16. Ing.Petra Strejčková

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 12.11.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Milan ŠTEFANEC