Zasadnutie komisie zo dňa 12.11.2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie nakladania s majetkom a Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Staré Mesto, zo dňa 12. 11. 2009

Finančná komisia
Prítomní:
Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Mgr. Radoslav Števčík
Bc.Gabriela Vyhnáliková
Ing. Martin Borguľa

Neprítomní:
Mgr. Sven Šovčík                     
 
Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Martin Borguľa

Ospravedlnení:
Mgr. Ondrej Dostál
RNDr. Peter Smrek

Hostia:
Ing.Mária Mozolová
JUDr.Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová

Program:
1) Vyhlásenie verejných obchodných súťaží :
a) Obchodná 29 – prenájom
b) Novosvetská ul. – predaj
c) Obchodná 25 – prenájom
2) Predaj nebytového priestoru Leškova 2
3) Predaj nebytového priestoru Krížna  7-9, Krížna 38
4) Predaj nebytového priestoru Cintorínska  8
5) Predaj nebytového priestoru - Dunajská 29 - garáž
6) Predaj pozemku – Dunajská 28 
7) Predaj nebytového priestoru - Nám. SNP 17
8) Vyradenie nehnuteľného majetku – návrh na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve
9) Predaj pozemku parc.č. 767/4 na Škarniclovej ul.
10) Predaj nebytového priestoru – Klemensova 3

K bodu 1) Vyhlásenie  verejných obchodných súťaží :
a) Obchodná 29 – prenájom
b) Novosvetská ul. – predaj
c) Obchodná 25 – prenájom

Uznesenie č. 353/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú vyhlásenie verejnej obchodnej  súťaže podľa štandardných podmienok .

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Predaj nebytového priestoru Leškova 2
 
Uznesenie č. 354/2009

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj nebytového priestoru oprávnenému nájomcovi za cenu podľa znaleckého posudku.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3) Predaj nebytového priestoru Krížna 7-9, Krížna 38

Uznesenie č. 355/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj nebytových priestorov oprávneným nájomcom za cenu podľa znaleckého posudku.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4) Predaj nebytového priestoru Cintorínska 8

Uznesenie č. 356/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj nebytového priestoru oprávnenému nájomcovi za cenu podľa znaleckého posudku.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5) Predaj nebytového priestoru - Dunajská 29 - garáž

Uznesenie č. 357/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj nebytového priestoru oprávnenému nájomcovi za cenu podľa znaleckého posudku.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6) Predaj pozemku – Dunajská 28

Uznesenie č. 358/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú k návrhu na odpredaj predložiť analýzu právnych vzťahov.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7) Predaj  nebytového priestoru - Nám. SNP 17

Uznesenie č. 358/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj nebytového priestoru oprávnenému nájomcovi za cenu podľa znaleckého posudku.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8) Vyradenie nehnuteľného majetku – návrh na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve

Uznesenie č. 359/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú návrh predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9) Predaj pozemku parc.č. 767/4 na Škarniclovej ul.

Uznesenie č. 360/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj pozemku spoločnosti Projuris, a.s.z dôvodu zjednotenia vlastníctva stavby a pozemku za cenu podľa znaleckého posudku.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10) Predaj nebytového priestoru – Klemensova 3

Uznesenie č. 361/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú predaj za cenu podľa znaleckého posudku. Vzhľadom na zápisnicu zo schôdze vlastníkov bytov, z ktorej vyplýva záujem jedného vlastníka bytu (p. Tkáčik) o odkúpenie priestoru bude potrebné jeho stanovisko k cene stanovenej znaleckým posudkom.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava,13.11.2009

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom
8. Ing. Mária Mozolová
9. JUDr. Marek Šujan

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 12.11.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL
RNDr. Peter SMREK