Zasadnutie komisie zo dňa 13.03.2007

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánu zlúčenej s komisiou dopravy a komisiou životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 13.3.2007.

Prítomní:
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda
Mgr. Miroslava Babčanová
Ivan Bútora
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Ing. Natália Halásová
Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
Mgr. Andrea Sváková

Neprítomní:
Mgr. Bohdana Machajová

Prítomní prizvaní:
Ing. arch. Katarína Kantorová,CSc.
Ing. Šebestová Darina
Ing. Zelený Ladislav
Ing. Martinková Monika
Ing. Kováč Jozef

Program rokovania:
1. VZN mestskej časti Bratislava Staré Mesto č..../2007 z ....2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever- Palisády
2. VZN mestskej časti Bratislava – Staré mesto č..../2007 z 27. marca 2007 o voľných pouličných aktivitách
3. Zásady vnútornej kontroly v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
4. Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní  a kontrole sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava – staré Mesto
5. Rôzne

Rokovanie zahájil predseda komisie životného prostredia Ing. Peter Schmidt a privítal všetkých prítomných. Nebol dodržaný program podľa pozvánky.

1. VZN mestskej časti Bratislava Staré Mesto č..../2007 z ....2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever- Palisády
Ing. arch. Kantorová predniesla výklad k predloženému materiálu.
Uviedla zároveň zmeny týkajúce sa navrhovanej regulácie v bloku 19-1, ktoré vyplynuli z požadovaných úprav Krajským stavebným úradom v rámci procesu preskúmania v zmysle  § 25 SZ t.zn. spätné rozdelenie bloku na č. 19-1 s funkčným využitím OV – HOTEL ( občianska vybavenosť – hotel) a blok č. 19-2 s funkčným využitím OV –ŠKO/SOC. ( škôlka, sociálna starostlivosť).
Zároveň komentovala opätovne pripomienkovanie úpravy v regulačnom bloku 04-4 . V kontexte so zohľadnením požiadavky občanov z Hlavatého ul.- t.zn. vylúčenie prístupovej komunikácie na pozemku vo vlastníctve súkromného subjektu a s tým súvisiacimi úpravami dopravných vstupov do územia , bol v bloku č. 04-4 upravený aj index zastavanosti. Tento bol zosúladený s reguláciou v susedných blokoch č. 04-5, resp. 13.

Hlasovanie za všetky komisie spolu:
Za: 10
Proti: 0
Zdržalo sa: 2

Záver:
Komisie berú na vedomie predložené VZN a odporúčajú zastupiteľstvu schváliť.

2. VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2007 z ... 2007 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení VZN č. 3/2005 a 2/2006.
Ing. Martinková Monika predniesla predložený materiál.
Predseda komisie životného prostredia Ing. Peter Schmidt dal pozmeňujúci návrh, aby bola regulovaná veľkosť a obsah  označenia prevádzok a reklám.

Hlasovanie za všetky komisie spolu:
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Ing. Procházka dal pozmeňujúci návrh aby sa zásobovanie prevádzok riešilo od 6.00
do 9.00 hod. namiesto od 5.00 do 9.00 hod. Nakoľko sa týmto ruší nočný kľud.

Hlasovanie za všetky komisie spolu:
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Ing. Radoslav Števčík dal pozmeňujúci návrh, aby bol pri exteriérových sedeniach dodržaný odstup 2 m od fasády budov

- na uliciach Laurinská, Nedbalova až po Uršulínsku

Hlasovanie za všetky komisie spolu:
Za: 11
Proti: 0
Zdržalo sa: 1

- na severnej časti Hviezdoslavovho námestia

Hlasovanie za všetky komisie spolu:
Za: 11
Proti: 0
Zdržalo sa: 1

3.VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č..../2007 z 27. marca 2007
ktorým sa mení VZN č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja.

Hlasovanie za všetky komisie spolu:
Za: 11
Proti: 0
Zdržalo sa: 1

Ing. Martinková Monika predniesla predložený materiál.
Predseda komisie životného prostredia Ing. Peter Schmidt dal pozmeňujúci návrh, aby Miestny úrad vyžadoval od prevádzkovateľa súhlas  s prevádzkovou dobou, s hudobnou produkciou v nočnom čase získaný od 2/3 väčšiny dotknutých vlastníkov

Hlasovanie za všetky komisie spolu:
Za: 6
Proti: 3
Zdržalo sa: 1

4. VZN mestskej časti Bratislava – staré mesto č..../2007 z ....marca 2007 ktorým sa mení VZN č. 4/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Ing. Martinková Monika predniesla predložený materiál.

Záver:
Komisie predložený materiál zobrali na vedomie

5. VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2007 z ...marca 2007 ktorým sa mení VZN č. 5/2007 ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava- staré Mesto
Ing. Martinková Monika predniesla predložený materiál.

Záver:
Komisie predložený materiál zobrali na vedomie

6. VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2007 z 27 marca 2007 o pouličných aktivitách.
Ing. Martinková Monika predniesla predložený materiál.

Záver:
Komisie predložený materiál zobrali na vedomie

7. Zásady vnútornej kontroly v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Ing. Ladislav Zelený predniesol predložený materiál.
Predseda komisie životného prostredia Ing. Peter Schmidt dal pozmeňujúci návrh
- aby sa z čl. 3 bodu 7 vylúčilo Miestne zastupiteľstvo,
- aby sa z čl. 3 bodu 3 písm. b slovo informuje zamenilo za slovo vyžiada súhlas

Záver:
Komisie predložený materiál zobrali na vedomie

8. Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Ing. Ladislav Zelený predniesol predložený materiál.

Záver:
Komisie predložený materiál zobrali na vedomie

9. VZN metskej časti Bratislava – staré Mesto č. .../2007 z 27.marca 2007 ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č. 1/2000,č.7/2007,č.3/2002,č.4/2004,č. 5/2004 a č. 8/2005
Ing. Jozef Kováč predniesol predložený materiál.

Záver:
Komisie predložený materiál zobrali na vedomie

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapísala:
Jančárová Renáta

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 13.03.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Marek ŤAPÁK
Ing. Peter Bokes, PhD.