Zasadnutie komisie zo dňa 13.03.2008

Zápisnica z rokovania Komisie mandátovej  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, konaného 13. marca 2008

Prítomní:
RNDr. Peter Smrek - predseda
JUDr. Marta Šteffeková – členka
Ing. Marián Procházka – člen
MUDr. Peter Osuský - člen

Neprítomný:
Ing. Martin Borguľa - člen

Program:
1. Vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Petrom Bokesom, PhD.
2. Povolanie náhradníka Pavla Gundela vo volebnom obvode č. 5 za poslanca
3. Úprava platu starostu podľa zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
4. Úprava platu hlavného kontrolóra podľa zákona SNR 369/1990 Zb. v znení neskorších prepisov

K bodu 1 a 2:
Každý zo 4 prítomných členov mandátovej komisie overil originál písomného vzdania sa poslaneckého mandátu Ing. Petrom Bokesom, PhD. aj písomné vyjadrenie prvého náhradníka vo volebnom obvode č. 5 Pavla Gundela, že prijíma mandát.

Uznesenie č. 1/2008
Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto overila a prerokovala písomné vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Petra Bokesa, PhD. a

hlasovaním: 3– za, 0– proti, 0– zdržal sa, 1 – dočasne neprítomný

A. konštatovala,

že poslanecký mandát Ing. Petra Bokesa, PhD. zanikol dňom podania písomného vzdania sa mandátu, t.j. 6. marca 2008 podľa § 25 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

B. o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu vyhlásiť nastúpenie náhradníka Pavla GUNDELA za poslanca podľa výsledkov volieb vo volebnom obvode č. 5 do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto konaných dňa  2.12.2006.

K bodu 3 a 4 mandátová komisia zaujme stanovisko na svojom nasledujúcom rokovaní.

Bratislava 13.03.2008

RNDr. Peter SMREK, v.r.
predseda komisie

Zapísala:
Molnárová

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 13.03.2008
Zúčastnení poslanci: MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA