Zasadnutie komisie zo dňa 13.05.2010

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 13. 5. 2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
JUDr. Marta Šteffeková

Ospravedlnení:
Mgr. Sven Šovčík
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Martin Borguľa

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
MUDr. Peter Tatár
RNDr. Peter Smrek
JUDr. Marta Šteffeková

Ospravedlnení:
Mgr. Ondrej Dostál
Ing. Martin Borguľa

Hostia:
JUDr. Marek Šujan
Ing. Mária Mozolová
Ing. Paulína Schmidtová

Program:
1) Návrh na vyhlásenie novej verejnej obchodnej súťaže na nehnuteľnosť Špitálska 29, súp.č. 2193, parc.č. 8514/2 - z dôvodu odstúpenia úspešného záujemcu (VOS bola vyhlásená v zmysle uznesenie č.290/2009)
2) Príprava materiálov na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v júni 2010 - návrhy na odpredaj nebytových priestorov

K bodu 1) Návrh na vyhlásenie novej verejnej obchodnej súťaže na nehnuteľnosť Špitálska 29, súp.č. 2193, parc.č. 8514/2 - z dôvodu odstúpenia úspešného záujemcu (VOS bola vyhlásená v zmysle uznesenie č. 290/2009)

Uznesenie č. 428/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhuje po písomnom vyjadrení
spoločnosti ELIDAM, s.r.o bezodkladne vypísať novú verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok ako boli schválené pre verejnú obchodnú súťaž na túto nehnuteľnosť uznesením finančnej komisie a komisie nakladania s majetkom  č.290/2009 dňa 27.5.2009.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Príprava materiálov na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v júni 2010 - návrhy na odpredaj nebytových priestorov
 
a) Dostojevský rad  č. 1 (OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, s r.o )

Uznesenie č. 429/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú návrh na odpredaj predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva v júni 2010
   
FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Garáže – Panenská 30 ( Ev. cirkev augsburgského vyznania )

Uznesenie č. 430/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú návrh na odpredaj predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva v júni 2010     

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) Garáž – Dunajská 28

Uznesenie č. 431/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú pripraviť návrh na odpredaj na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v júni 2010 ako prípad hodný osobitného zreteľa – zcelenie pozemku.

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

d) Vajanského nábrežie 9 
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú návrh na odpredaj predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva v júni 2010     

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

e) Blumentálska 24
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú návrh na odpredaj predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva v júni 2010
 
FK

Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

f) Hollého 13
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú návrh na odpredaj predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva v júni 2010

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

g) Obchodná 25
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú návrh na odpredaj predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva v júni 2010
  
FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
     
h) Gorkého 8
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú návrh na odpredaj predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva v júni 2010
 
FK

Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
     
Dunajská 18-Grosslingova 23

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú návrh na odpredaj predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva v júni 2010

FK
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Najbližšie rokovanie komisií sa uskutoční dňa 18.5.2010 o 15. 00 hod. 

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala:
Ing.Lašánová 
Bratislava, 13.05.2010

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 13.05.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL