Zasadnutie komisie zo dňa 13.06.2007

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 13.6.2007

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
Ing. arch. Ján Mackovič
pani Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
RNDr. Milan Cílek

Neprítomní:
Ing. Peter Bokes, PhD.
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
pán Marek Ťapák
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská

Program rokovania:
1) Dotácie v oblasti životného prostredia.

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Peter Schmidt.

Bod 1) Dotácie v oblasti životného prostredia

A) Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica požaduje dotáciu vo výške 198 000.- Sk. Financie sú určené na personálne náklady, publikácie a štúdie, nájomné a komunikačné náklady a i.

Uznesenie č. 1/2007
Komisia životného prostredia na predložený projekt týkajúci sa  neschválila žiadnu dotáciu.

B) Základná organizácia 1 – Červený kríž Slovenského zväzu záhradkárov, Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava,

SZZ požaduje dotáciu vo výške 10 000.- Sk na realizáciu projektu „Práca s mládežou“. Z financií bude uhradený zájazd pre žiakov I. stupňa ZŠ Mudroňova na Agrokomplex Nitra, do Botanickej záhrady a strednej záhradníckej školy v Malinove. Ďalej sú financie určené na nákup pomôcok pri práci s mládežou (zemina, semená, pomôcky na výtvarnú činnosť a i.).

Uznesenie č. 2/2007
Komisia životného prostredia schválila organizácii SZZ dotácie v celkovej požadovanej sume 10 000,- Sk.

C) Neformálna skupina obyvateľov zo Šancovej 54 (v.z. Ing. Kristína Halásová, Šancova 54, 811 05 Bratislava 1)
Skupina obyvateľov požaduje dotácie vo výške 160 000.- Sk na výstavbu 2 ks kontajnerových vo vnútornom dvore na Povrazníckej-Žilinskej-Šancovej-Björsonova ul.

Uznesenie č. 3/2007
Komisia životného prostredia neschválila Neformálnej skupine obyvateľov zo Šancovej 54 dotácie, nakoľko predložená žiadosť nespĺňala podmienku, týkajúcu sa žiadateľa o dotácie, t. zn. predkladateľom projektu nebola právnická osoba.

Ing. Peter Schmidt, v. r.
predseda komisie

Mgr. Marušincová
zapisovateľka

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 13.06.2007
Zúčastnení poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
Ing. Peter Bokes, PhD.