Zasadnutie komisie zo dňa 13.09.2007

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom zo dňa 10.9.2007 a 13.9.2007

Prítomní:
podľa prezenčných listín

Program:
1) Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa 18.9.2007
2) Rôzne

K bodu 1) Návrh na reštrukturalizáciu VEPOS Staré Mesto
V rámci  diskusie  boli prednesené tieto názory:
- akým spôsobom sú preverené údaje o efektívnosti navrhovaného riešenia,
- súčasný trend na zabezpečenie údržby komunikácií a zelene je vykonávať ich dodávateľským spôsobom,
- vypovedacia schopnosť predloženého materiálu nie je na takej úrovni, aby sa mohli poslanci zastupiteľstva objektívne rozhodnúť

Na základe uvedených názorov komisie prijali uznesenie:

Uznesenie č. 32/2007
1. Komisie spoločne odporúčajú zabezpečenie prác a služieb  dodávateľským spôsobom, v záujme dosiahnutia vyššej efektívnosti.

2. Komisie spoločne vzhľadom na to, že predložený materiál nemá dostatočnú vypovedaciu hodnotu, navrhujú vykonať prieskum v organizácii VEPOS a žiadajú finančné oddelenie o spracovanie analýzy doterajších a navrhovaných nákladov.

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 9
Za: 7
Proti: 2

K bodu 2) Správa o plnení rozpočtu mestskej časti za I. polrok 2007

Uznesenie č. 33/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom konštatujú nízke plnenie príjmov z prenájmu bytov a nebytových priestorov a z predaja majetku.

FK
Prítomní: 6
Za: 6

MK
Prítomní: 8
Za: 8

K bodu 3) Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2007

Uznesenie č. 34/2007
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom súhlasia s predloženým návrhom na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2007 a akceptujú návrh v rámci  autoremedúry – upraviť kapitálový rozpočet – zvýšiť výdavky o 300 tis. Sk na rekonštrukciu  MŠ Timravina v súvislosti s odstránením vzniknutej havárie ( znížením položky 06.6.0  Odstránenie čiernych stavieb ).

FK
Prítomní: 6
Za: 6

MK
Prítomní: 8
Za: 8

K bodu 4) Návrh Orientačného plánu činnosti a termínov Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2007

Uznesenie č. 35/2007
Komisie spoločne odporúčajú do plánu činnosti zaradiť návrhy na prenájmy a prevod majetku  mestskej časti Bratislava – Staré Mesto .

FK
Prítomní: 6
Za: 6

MK
Prítomní: 8
Za: 8

K bodu 5) Návrh na zrušenie uznesení mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Uznesenie č. 36/2007
Komisie spoločne odporúčajú predložený materiál schváliť s výhradou ďalšieho preverenia a s výnimkou bodu 23.
Z dôvodu pochybností o objektívnych príčinách žiadajú hlavnú kontrolórku preveriť všekty skutočnosti a dôvody, ktoré viedli k nepodpísaniu kúpnych zmlúv a majetkové oddelenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto o doplnenie ďalších faktov, ktoré má k dispozícií.
K návrhu za zrušenie uznesení sa  opakovane uskutoční spoločné zasadnutie komisií dňa 19.9.2007 o 15.00 hod.

FK
Prítomní: 6
Za: 6

MK
Prítomní: 8
Za: 8

K bodu 6) Správa o kontrole plnenia uznesení za roky 1998-2006 a I. polrok 2007

Uznesenie č. 37/2007
Komisie spoločne odporúčajú zobrať správu  na vedomie

FK
Prítomní: 6
Za: 6

MK
Prítomní: 8
Za: 8

K bodu 7) Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami majetkom  za obdobie roku 2006 v Základnej škole  na Dubovej ul.

Uznesenie č. 38/2007
Komisie spoločne odporúčajú zobrať správu  na vedomie

FK
Prítomní: 6
Za: 6

MK
Prítomní: 8
Za: 8

K bodu  8) Správa o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – daňový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového sedenia v roku 2007

Uznesenie č. 39/2007
Komisie spoločne konštatujú, že správa nie je dostatočne reálna a žiada prednostu úradu  zabezpečiť opatrenie na zvýšenie kontroly skutočného užívania verejného priestranstva s cieľom zvýšenia príjmov do rozpočtu mestkej časti.

FK
Prítomní: 6
Za: 6

MK
Prítomní: 8
Za: 8

K bodu 9) Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom   mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za rok 2006

Uznesenie č. 40/2007
Komisie spoločne odporúčajú zobrať správu na vedomie

FK
Prítomní: 6
Za: 6

MK
Prítomní: 8
Za: 8

K bodu 2) Rôzne

1. Za účelom vykonania prieskumu v rozpočtovej organizácii VEPOS komisiespoločne navrhujú komisiu v zložení:
Ing. Halasová, Ing. Procházka, Ing. Pištek, Mgr. Števčík, Ing. Borguľa.

2. Finančná a majetková komisia požadujú od prednostu úradu komplexnú informáciu o stave a podmienkach zabezpečenia informačného systému úradu a do výberovej komisie pre výber dodávateľa navrhujú doplniť Mgr. Machajovú.

3. Komisie sa spoločne v krátkosti zaoberali aj problémom Staromestských novín.
Jednoznačné stanovisko neprijali.

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Bratislava, 17.9.2007

Zapísala:
Lašánová, Kúnová

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 13.09.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL