Zasadnutie komisie zo dňa 13.10.2008

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 13.10.2008

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
 
Ospravedlnení:
Ing.Milan Štefanec
Mgr.Sven Šovčík

Prizvaní:
Ing.Karol Pancza
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. parkovacia politika – návrh pre roky 2008-2012

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. parkovacia politika – návrh pre roky 2008-2012
S prvým bodom programu oboznámil prítomných Mgr.Radoslav Števčík, ktorý predniesol poslanecký návrh parkovacej politiky na roky 2008-2012.

Uznesenie č. 15:
Komisia dopravy schvaľuje predložený poslanecký návrh parkovacej politiky, v ktorom zapracovala opodstatnené pripomienky. Zároveň odporúča zverejniť materiál na internet ako podklad na verejné prerokovanie parkovacej politiky, ktoré sa uskutoční dňa 23.10.2008 o 17.00 h v staromestskej sieni. 

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa

Vybavuje:Ing.Zubčáková
telefón: 59246 291


Parkovacia politika mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pre roky 2008-2012

Parkovacia politika mestskej časti Bratislava - Staré Mesto má za cieľ pomenovať problémy v oblasti statickej dopravy na území mestskej časti s dôrazom na zónu s dopravným obmedzením a ponúknuť spôsoby riešenia týchto problémov ako ucelenú koncepciu statickej dopravy na území mestskej časti. Pre efektívnu realizáciu tejto parkovacej politiky je potrebné každý rok vyhodnocovať jej plnenie a v prípade potreby ju aktualizovať.

Parkovacie služby na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto poskytujú:
- na vybraných komunikáciách 1. a 2. triedy Mestský parkovací systém, s.r.o., ako obchodná spoločnosť so 100 %-nou účasťou hlavného mesta SR Bratislava prostredníctvom Bratislavskej parkovacej služby, s.r.o.

- na vybraných komunikáciách 3. a 4. triedy Bratislavská parkovacia služba, s.r.o., ako súkromná spoločnosť s 1,25 %-ným podielom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, a to na základe Nájomnej zmluvy č. 72/05 z 21. 9. 2005, ktorá bola uzavretá s účinnosťou od 1. 7. 2006 na obdobie 20 rokov

- súkromní prevádzkovatelia hromadných garáží a parkovísk a ďalší poskytovatelia parkovacích služieb

PROBLEMY STATICKEJ DOPRAVY

Hlavným problémom je nedostatok parkovacích miest pre obyvateľov zóny s dopravným obmedzením, kde je možné parkovať iba na vyznačených parkovacích miestach. Z toho pramení zvýšený tlak na statickú dopravu zo strany obyvateľov zóny s dopravným obmedzením, obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Staré Mesto.

Problémy s parkovaním v zóne s dopravným obmedzením vyvolávajú ďalšie problémy v okolí zóny, kde v pracovné dni rastie tlak na neregulované uličné parkovanie zo strany návštevníkov mestskej časti a zhoršuje kvalitu bývania obyvateľov Starého Mesta a ich možnosti parkovať v blízkosti trvalého bydliska.

Osobitným problémom sú návštevníci zóny a mestskej časti, ktorí prichádzajú do centra mesta za prácou a využívajú pritom individuálnu automobilovú dopravu. Od BPS, s.r.o., si  za finančnú úhradu prenajímajú vyhradené parkovacie miesta, ktoré však využívajú len v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 h, v ostatné dni a v ostatnom čase sú tieto vyhradené parkovacie miesta zabezpečené mechanickými zábranami a tak neslúžia na parkovanie.

Z pohľadu samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto je vážnym problémom Nájomná zmluva č. 72/2005 z 21. 9. 2005, na základe ktorej mestská časť Bratislava – Staré Mesto prenajala na 20 rokov parkovacie miesta v zóne s dopravným obmedzením na komunikáciách 3. a 4. triedy a parkoviská priľahlé k týmto komunikáciám Bratislavskej parkovacej službe, s.r.o., za účelom poskytovania parkovacích služieb. Niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú pre mestskú časť Bratislava - Staré Mesto nevýhodné a sú v rozpore so záujmami samosprávy mestskej časti, ktorá bola riadne zvolená obyvateľmi mestskej časti v obecných voľbách v decembri 2006. Pre efektívnejšie riešenie problémov statickej dopravy na území mestskej časti je preto nevyhnutná úprava nájomnej zmluvy tak, aby bola obojstranne výhodná. Pokiaľ nebude u BPS, s.r.o., ako jednej zo zmluvných strán vôľa zmeniť nájomnú zmluvu, mestská časť bude musieť vo verejnom záujme hľadať spôsob ukončenia je platnosti.

CIELE KONCEPCIE STATICKEJ DOPRAVY

1. Umožniť obyvateľom zóny s dopravným obmedzením parkovať v blízkosti ich trvalého bydliska.

2. Znížiť tlak návštevníkov zóny s dopravným obmedzením a mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na statickú dopravu v zóne.

3. Zvýšiť obrátkovosť parkovacích miest na komunikáciách na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

4. Zvýšiť počet parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením a na území celého Starého Mesta.


NÁSTROJE NA DOSIAHNUTIE CIEĽOV KONCEPCIE

Pre dosiahnutie cieľov tejto koncepcie statickej dopravy je nevyhnutná koordinácia s Hlavným mestom SR Bratislava, Dopravným podnikom Bratislava, a.s., Mestskou políciou Bratislava, Policajným zborom SR, Mestským parkovacím systémom, s.r.o., Bratislavskou parkovacou službou, s.r.o., a ďalšími poskytovateľmi parkovacích služieb na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Osobitne dôležité je zosúladiť parkovaciu politiku mestskej časti s parkovacou politikou Hlavného mesta SR Bratislavy.

Pre dosiahnutie cieľov koncepcie statickej dopravy na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto je potrebné:

1. PARKOVANIE STAROMEŠŤANOV

a) 1. 2. 2009 umožniť obyvateľom Starého Mesta s trvalým pobytom a vodičským oprávnením parkovať bezplatne po uhradení registračného poplatku, pričom na každú bytovú jednotku bude možné vydať jedno takéto povolenie. Výšku registračného poplatku stanoví miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

b) Rozširovať zónu s dopravným obmedzením formou vytvárania nových zón, kde budú platiť rovnaké pravidlá ako v súčasnej zóne – perspektívne bude zóna s dopravným obmedzením na územím celého Starého Mesta. Nové zóny s dopravným obmedzením bude samospráva mestskej časti vytvárať postupne.

c) V zmysle zákona vyhradiť časť parkovacích miest pre ZŤP. V prípade záujmu vyhradiť platené parkovacie miesta pre ZŤP na evidenčné číslo – len pre obyvateľov zóny s dopravným obmedzením.

d) Stanoviť pravidlá dopravnej obsluhy prevádzok obchodu a služieb v zóne s dopravným obmedzením s presným stanovením dní a času zásobovania s možnosťou zastavenia, nie státia vozidiel dopravnej obsluhy. Pre potreby dopravnej obsluhy prevádzok obchodu a služieb v pešej zóne celodenne vyhradiť pri vjazde do pešej zóny maximálne 2 parkovacie miesta s možnosťou zastavenia, nie státia vozidiel dopravnej obsluhy.

e) Pre obyvateľov s trvalým pobytom v pešej zóne vyhradiť primeraný počet parkovacích miest v blízkosti pešej zóny.

2. PARKOVANIE NÁVŠTEVNÍKOV

a) Cena za parkovacie služby je nástrojom na reguláciu dynamickej a statickej dopravy. Zvýšenie cien za parkovacie služby schvaľuje miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesta na návrh prevádzkovateľa parkovacieho systému.

b) Podporovať taký rozvoj bratislavskej MHD, aby návštevníci Starého Mesta a zóny s dopravným obmedzením využívali verejnú hromadnú dopravu na úkor individuálnej automobilovej dopravy.

c) Prispieť k budovaniu cyklotrás na území mestskej časti a k ich napojeniu na celomestskú sieť cyklotrás, čo umožní obyvateľom a návštevníkom mestskej časti využívať cyklistickú dopravu ako alternatívu k individuálnej automobilovej dopravy.

d) Eliminovať živelné a neregulované parkovanie na chodníkoch a všade tam, kde parkovanie motorových vozidiel ohrozuje bezpečnosť chodcov. Priechody pre chodcov chrániť mechanickými zábranami. Vybrané frekventované priechody pre chodcov prebudovať na spomaľovače.

3. VYŠŠIA OBRÁTKOVOSŤ

a) Od 1. 2. 2009 zvýšiť obrátkovosť parkovacích miest, a to obmedzením možnosti parkovať na jednom parkovacom mieste maximálne 2 hodiny. Pre návštevníkov zóny s dopravným obmedzením zaviesť parkovacie karty na ½ hodiny, 1 hodinu, 2 hodiny.

b) Čas spoplatneného parkovania je v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h. Mimo týchto dní a tohto času nebude parkovanie spoplatnené. Podľa potreby je možné čas spoplatneného parkovania upravovať. O zmene rozhoduje miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

4. VIAC PARKOVACÍCH MIEST

a) Zrušiť vyhradené parkovanie za úhradu, čím sa zvýši počet parkovacích miest pre obyvateľov ako aj návštevníkov Starého Mesta. Súčasťou tohto opatrenia je odstránenie všetkých mechanických zariadení z vyhradených parkovacích miest do konca roku 2008. Po dohode s BPS, s.r.o., určiť harmonogram rušenia vyhradených parkovacích miest za úhradu podľa uzatvorených nájomných zmlúv, najneskôr však do konca roka 2009. Od 1. 2. 2009 na týchto parkovacích miestach dočasne obmedziť možnosť vyhradeného parkovania iba na pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 h.

b) Pravidelne štvrťročne aktualizovať zoznam parkovacích miest v Zóne s dopravným obmedzením.

c) Vytvárať nové parkovacie miesta všade tam, kde to umožňujú vlastnícke vzťahy, príslušné technické normy a pravidlá cestnej premávky. Zainteresovať na vyhľadávaní a vytváraní nových parkovacích miest obyvateľov Starého Mesta

d) Na miestach, kde nie je možné vytvoriť parkovacie miesto pre štvorstopé motorové vozidlá, vytvárať parkovacie miesta pre dvojstopé motorové vozidlá.

e) V koordinácii s Hlavným mestom SR Bratislava pokračovať v zjednosmerňovaní komunikácií 3. a 4. triedy a vytvárať na nich nové parkovacie miesta. Kde to umožňuje šírka komunikácie, preferovať šikmé a kolmé státie.

d) Vytvárať na území Starého Mesta podmienky pre budovanie hromadných garáží, ktoré budú určené najmä pre návštevníkov Starého Mesta. V prípade potreby by sa mohla samospráva mestskej časti spolupodielať na budovaní hromadných garáží. Zvýšením počtu parkovacích miest v hromadných garážach sa zníži tlak návštevníkov Starého Mesta na uličné parkovanie a zlepšia sa možnosti parkovania obyvateľov Starého Mesta.

f) Motivovať obyvateľov Starého Mesta na vytváranie nových parkovacích miest vo vnútroblokoch a dvoroch obytných domov tak, aby to nezhoršilo kvalitu ich bývania.

g) Znížiť na stanovištiach taxislužby počet vyhradených parkovacích miest najviac na 2 miesta na stanovište a rozšíriť tak počet parkovacích miest pre obyvateľov a návštevníkov Starého Mesta.

V Bratislave 13. 10. 2008.

Spracovali:
Ing. Jana Španková
Ing. Marián Procházka

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 13.10.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC