Zasadnutie komisie zo dňa 13.10.2009

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 13.10.2009

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík

Prizvaní:
Dr.Milan Cílek
Ing.Katarína Olejárová
Vladimír Glasa

Ospravedlnení:
Ing.Milan Štefanec

Program rokovania:
1. nové parkovacie zóny,
2. rôzne.

1. nové parkovacie zóny
 
S prvým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Olejárová.

Vytvorenie zóny regulovaného parkovania – 1. etapa

Vytvorenie zóny regulovaného parkovania je vytvorenie vymedzeného státia (parkovania) motorových vozidiel na konkrétnych miestnych komunikáciách v Bratislave – Starom Meste pre konkrétnych užívateľov.

Ku konkrétnym užívateľom parkovania patria:
- rezidenti, tzn. fyzické osoby s trvalým pobytom v Bratislave – Starom Meste,
- abonenti, tzn. štátne inštitúcie, školy,...
- návštevníci, ostatní užívatelia.

Pre vozidlá rezidentov budú vydávané rezidentské parkovacie karty, pričom je potrebné splniť tieto podmienky:
1. žiadateľom je rezident, tzn. fyzická osoba s trvalým pobytom v Bratislave – Starom Meste,
2. žiadateľ je držiteľom vodičského oprávnenia,
3. žiadateľ musí mať právny vzťah k vozidlu, pre ktoré má byť karta vystavená:
- žiadateľ je vlastníkom vozidla,
- žiadateľ užíva vozidlo na základe leasingovej zmluvy,
- žiadateľ spláca vozidlo na úver,
- žiadateľ má vozidlo dlhodobo zapožičané z požičovne automobilov,
- žiadateľ je člen orgánu právnickej osoby (napr. konateľ spoločnosti, člen dozornej rady, člen predstavenstva, spoločník, atď.) a používa vozidlo na základe rozhodnutia o bezplatnom poskytnutí vozidla k používaniu pre služobné a súkromné účely a dohody o bezplatnom poskytnutí vozidla k používaniu pre služobné a súkromné účely,
4. žiadateľ zaplatí tzv. registračné.

Podmienky parkovania na miestnych komunikáciách pre vozidlá s rezidentskou parkovacou kartou budú vyznačené na príslušnej zvislej dopravnej značke, ktorá bude pri každom vstupe do miestnej komunikácie a pri každom výstupe z nej. Parkovacie miesta pre vozidlá
s rezidentskou parkovacou kartou budú okrem vyznačenia bielym vodorovným dopravným

značením doplnené ešte modrou pozdĺžnou vodorovnou čiarou oddeľujúcou parkovacie miesta a komunikáciu. Parkovanie na týchto miestach bude od soboty 00:00 h. do nedele 23:59 h. umožnené všetkým užívateľom parkovania ( prípadne dohodnuté inak).

Osoby zdravotne ťažko postihnuté s trvalým pobytom v Bratislave – Starom Meste budú mať možnosť vyhradiť si pre svoje vozidlo konkrétne parkovacie miesto, pričom budú aj voľné parkovacie miesta pre vozidlá osôb ZŤP (minimálne však 4 % zo všetkých parkovacích miest).

Pripomienky prítomných:
Dr.Milan Cílek – podporuje zjednosmernenie ulíc a krátkodobé parkovanie na komunikáciách III. a IV.triedy, pilotný projekt môže byť urobený aj na komunikácie II triedy,
Pán starosta – podporuje zjednosmernenie ulíc s predpokladom vytvorenia parkovania, zmapovanie súčasného stavu, odporúča tri druhy parkovania – rezidentské, abonentské a voľné, ktoré sa neskôr spoplatnia, zóna vznikne odsúhlasením v Operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a dopravným značením, nie je potrebné vytvárať všeobecne záväzné nariadenie, projekt nazvať „ Regulované parkovanie I.etapa “, mestská časť vypracuje návrh pre celé staré mesto s pripomienkami Magistrátu vrátane vyznačenia parkovacích miest na chodníkoch, v prvej etape parkovacie miesta na chodníkoch v teréne nevyznačiť, reguláciu parkovania odsúhlasiť v Operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

3. rôzne
rozpočet – investičné akcie
a) nerealizované investičné akcie z roku 2009 presunúť do rozpočtu na rok 2010,
b) návrh na nové investičné akcie:
- priechody pre peších na ulici Palisády,
- Zochova,
- Mošovského - chodník,
- Mozartova - chodník,
- Partizánska,
- Údolná,
- Vetvová,
- Šulekova,
- horná časť Fazuľovej ulice,
- Gorkého ulica – oprava chodníkov a vozovky,
- Františkánska, Michalská ulica, Hviezdoslavovo námestie – oprava dlažby,
- Legionárska – okolo kostola.

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Dr.Milan Cílek
11. Ing.Karol Pancza
12. Ing.Katarína Olejárová
13. Vladimír Glasa

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 13.10.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. Milan ŠTEFANEC