Zasadnutie komisie zo dňa 13.10.2010

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 13.10.2010

Prítomní:

Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík

Prizvaní:
Soňa Párnická
Vladimír Glasa
Ing.Katarína Olejárová

Ospravedlnení:
Mgr. Sven Šovčík
Ing.Milan Štefanec

Program rokovania:
1. vyhodnotenie prieskumu 1. parkovacej oblasti,
2. pripomienky k zmenám v lokalite Björnsonova, Belopotockého, Benediktiho,
3. riešenie dopravnej situácie na križovatke Hlboká cesta - Sokolská,
4. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing. Španková.

1. vyhodnotenie prieskumu 1. parkovacej oblasti
Prvý bod programu bol presunutý na ďalšie rokovanie Komisie dopravy.

2. pripomienky k zmenám v lokalite Björnsonova, Belopotockého, Benediktiho
S bodom č. 2 oboznámila prítomných pani Párnická.

Uznesenie č. 66/2010:
Komisia dopravy odporúča na Belopotockého ulici pri rozhlase zmeniť 4 voľné parkovacie miesta na vyhradené parkovacie miesta.
Komisia dopravy odporúča vyzvať obyvateľov, ktorí majú pri svojich nehnuteľnostiach nevyužívané vstupy, resp. vjazdy do dvorov a majú záujem o zrušenie vyznačených dopravných tieňov, aby napísali podnet.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. riešenie dopravnej situácie na križovatke Hlboká cesta - Sokolská
S bodom č. 3 oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie č. 67/2010:
Komisia dopravy prerokovala štúdiu okružnej križovatky a odporúča:
- informovať Radu školy ZŠ Hlboká cesta č. 4, aby štúdiu prehodnotili s rodičmi žiakov,
- uverejniť v novinách a na internetovej stránke mestskej časti nákres súčasného stavu križovatky a štúdiu okružnej križovatky s možným pripomienkovaním; termín zasielania pripomienok je do konca októbra 2010.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. rôzne
- novela zákona o dočasnom parkovaní
S týmto bodom oboznámila prítomných Ing.Španková.

Uznesenie č. 68/2010:
Komisia dopravy odporúča starostovi rokovať s kompetentnými orgánmi (poslanci NR SR, MDPT) o návrhu novely zákona o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- umiestnenie dopravného značenia na Partizánskej ulici
S týmto bodom oboznámil prítomných Ing.Procházka.

Uznesenie č. 69/2010:
Komisia dopravy odporúča umiestniť dopravnú značku zákaz zastavenia na Partizánskej ulici v úseku medzi ulicami Hlavatého a Červeňova.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Soňa Párnická
11. Ing.Karol Pancza
12. Ing.Katarína Olejárová
13. Vladimír Glasa

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59 246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 2010-10-13
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC