Zasadnutie komisie zo dňa 14.01.2010

Zápisnica o zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 14.1.2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa

Ospravedlnená:
Bc.Gabriela Vyhnáliková

Neospravedlnený:
Mgr. Sven Sovčík 

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr.Ondrej Dostál
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová

Hostia:
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová
 
Program:
1) Vyhodnotenie ponúk - verejné obchodné súťaže (Novosvetská, Hollého 13, Heydukova 25, Obchodná 25, 29)
2) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - Cintorínska 19
3) Odpredaj pivničných priestorov ( Žilinská 8, Vysoká 10, Kollárovo nám.20, Klemensova 3, Špitálska 18)
4) Odpredaj spoluvlastníckeho podielu Šafránova – parc. č. 4560,4561
5) Odpredaj nebytových priestorov (Obchodná 9, Nám. SNP 17)
6) Informácia o súčasnej situácii v spoločnosti R.B.I, spol. s r.o s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

K bodu 1) Vyhodnotenie ponúk - verejné obchodné  súťaže (Novosvetská, Hollého 13, Heydukova 25, Obchodná 25, 29)

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže je predmetom osobitnej zápisnice v zmysle Smernice pre organizovanie verejných obchodných súťaží.

K bodu 2) Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - Cintorínska 19

Uznesenie č. 368/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zabezpečiť podklady na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na priestory Cintorínska 19 a predložiť ich na spoločné zasadnutie komisie finančnej a komisie nakladania s majetkom.
 
FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 2

K bodu 3) Odpredaj pivničných priestorov ( Žilinská 8, Vysoká 10, Kollárovo nám.20, Klemensova 3, Špitálska 18)

Uznesenie č. 369/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú  na rokovanie komisií predložiť
informáciu o uskutočnených schôdzach vlastníkov  nehnuteľností, v ktorých sa vyššie uvedené  priestory nachádzajú.

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 2

4) Odpredaj spoluvlastníckeho podielu  Šafránova – parc. č. 4560,4561
 
Uznesenie č. 370/2010

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  odporúčajú predaj spoluvlastníckeho
podielu 2/8 spoluvlastníkom - na základe podaných žiadostí za cenu podľa znaleckého posudku.

FK
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2

MK
Prítomní: 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 2

5) Odpredaj nebytových priestorov (Obchodná 9, Nám. SNP 17)

Uznesenie č. 371/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu o zabezpečenie znaleckého posudku za účelom odpredaja uvedených nebytových priestorov.

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 1

MK
Prítomní: 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 2

6) Informácia o súčasnej situácii v spoločnosti  R.B.I, spol. s r.o  s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

O súčasnom stave spoločnosti, problémoch s prenajímaním priestorov a problémoch s riadnymi úhradami zmluvne dohodnutého nájomného informoval členov spoločného zasadnutia komisií Ing. Procházka – konateľ spoločnosti. Na základe týchto informácii bolo prijaté

Uznesenie č. 372/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú starostu mestskej časti prijať účinné opatrenia za účelom eliminácie rizík, vyplývajúcich z dopadov hospodárskej krízy na spoločnosť R.B.I. spol. s r.o.

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 1

MK
Prítomní: 9
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 2

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala: Ing. Lašánová
Bratislava,15.1.2010

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser - prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 14.01.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.