Zasadnutie komisie zo dňa 14.03.2007

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 14. marca 2007

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová
Ing. Dušan Franců
Jaroslav Ježek
MUDr. Peter Osuský,  CSc.
Ing. Peter Schmidt
Ing. Jana Španková
MUDr. Juraj Štoffko, PhD., MBA
Ing. Peter Bokes, PhD. – ospravedlnený

Hostia:
RNDr. Peter Smrek, uvoľnený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
Ing. arch. Katarína Kantorová, vedúca referátu územného plánu

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č.  /2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti BA - SM č. 9/2004 o pešej zóne v znení VZN č. 3/2005 a č. 2/2006
3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č.  /2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2005 mestskej časti BA – SM o pravidlách predaja v obchode a čase prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja
4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č.  /2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2005 mestskej časti BA – SM o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti BA - SM
5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č.  /2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2005 mestskej časti BA – SM, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviska, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti BA - SM
6. Návrh územného plánu zóny Mudroňova sever – Palisády
7. Návrh rozpočtu mestskej časti BA – SM na roky 2007 - 2009
8. Rôzne
9. Zakončenie

Priebeh rokovania:
1. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Jančovičová, PhD. Prítomní členovia schválili program.

2. RNDr. Smrek oboznámil prítomných členov komisie s Návrhom VZN o pešej zóne – zväčší sa pešia zóna, len letné terasy a bez reklamy. Komisia berie na vedomie Návrh VZN o pešej zóne. 

3. RNDr. Smrek oboznámil prítomných členov komisie s Návrhom VZN o pravidlách predaja v obchode a čase prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja – regulácia hlučnosti. Poslanec Ing. Schmidt navrhol zmenu súhlasu na použitie reprodukovanej hudby / § 5 ods. 2 písm. c) uvedeného VZN / z nadpolovičnej väčšiny na 2/3 vlastníkov bývajúcich pod, nad a oproti zariadeniu.
Hlasovanie:
Za: 7

Komisia berie na vedomie Návrh VZN o pravidlách predaja v obchode a čase prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja  s uvedeným zmenou.

4. RNDr. Smrek oboznámil prítomných členov komisie s Návrhom VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti BA – SM. Komisia berie na vedomie Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach. 

5. RNDr. Smrek oboznámil prítomných členov komisie s Návrhom VZN, ktorým sa vydávajú  trhové poriadky pre trhoviska, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti BA – SM. Komisia berie na vedomie Návrh VZN, ktorým sa vydávajú  trhové poriadky pre trhoviska, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti.

6. Ing. arch. Kantorová oboznámila prítomných členov komisie s Návrh územného plánu zóny Mudroňova sever – Palisády. Materiál bol doplnený dodatkom k dôvodovej správe – priestory MŠ Myjavská 22 budú len pre potreby školstva a sociálnych veci. Komisia berie na vedomie Návrh územného plánu zóny Mudroňova sever – Palisády.

7. RNDr. Smrek oboznámil prítomných členov komisie s Návrhom rozpočtu mestskej časti BA – SM na roky 2007 – 2009. Príjmy oproti roku 2006 sa znižujú asi o 12 % . Predsedníčka komisie navrhla neschváliť kapitálový rozpočet na jednotlivé položky, ale ako celok.
Hlasovanie:
Za: 7
 
Poslanec Ing. Schmidt navrhol:
- znížiť rozpočet MÚ na úroveň roku 2006
- znížiť dotácie na sociálnu oblasť o 300 000,- Sk
- zvýšiť dotácie pre kultúru o 50 000,- Sk
- zvýšiť dotáciu pre školstvo o 50 000,- Sk
- zriadiť dotáciu pre životné prostredie v sume 200 000,- Sk
Hlasovanie:
Za: 7

Predsedníčka komisie navrhla:
- zrušiť dotáciu na Staromestské noviny v sume 1 500 000,- Sk
- zrušiť dotáciu na Dvanásť mesiačikov v sume    100 000,- Sk
- zrušiť dotáciu na súťaž Pes sympaťák v sume     50 000,- Sk
- tieto finančné prostriedky v sume 1 650 000,- Sk presunúť do položky 09 údržba
Hlasovanie:
Za: 7

8.Rôzne:
- Predsedníčka komisie navrhla prerokovať v komisii priority kapitálového rozpočtu v prvej polovici apríla 2007 
- RNDr. Smrek informoval o príprave zrušenia Fondu na dofinancovanie škôl a vrátení majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – objektu bývalej ZŠ Lazaretská 3.

9. Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie komisie skončilo.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. 
predsedníčka komisie

Zapísal:
Mgr. Anton Gábor

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 14.03.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Peter Bokes, PhD.