Zasadnutie komisie zo dňa 14.04.2008

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy a Komisie výstavby a územného plánovania pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo 14.04.2008

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Ing.Milan Štefanec

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Mgr.Radoslav Števčík

Prizvaní:
MUDr.Peter Tatár
Ing.arch.Katarína Kantorová, CSc.
Ing.Ján Dinka
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. informácia o zavedení projektu „Mobil parking“,
2. doriešenie sťažnosti pána Radomila Mišureca z Mozartovej ul.č.15 na zmenu dopravného značenia na Mozartovej ulici,
3. informácia o rozpracovanosti investičnej prípravy na komunikáciách III. a IV. triedy,
4. návrh rekonštrukcií komunikácií – čerpanie kapitálového rozpočtu,
5. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
6. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. informácia o zavedení projektu „Mobil parking“,
S prvým bodom programu oboznámil prítomných MUDr.Peter Tatár, CSc.

Uznesenie:
Komisia dopravy informáciu o projekte „Mobil parking“ berie na vedomie.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. doriešenie sťažnosti pána Radomila Mišureca z Mozartovej ul.č.15 na zmenu dopravného značenia na Mozartovej ulici,
S druhým bodom programu oboznámil prítomných Vladimír Glasa.

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča zmeniť značku zákaz zastavenia na zákaz státia, žiada preveriť majetkoprávne vzťahy schodov. Zároveň žiada preveriť možnosť osadenia zrkadla na rohu ulíc Mozartova a Drotárska cesta.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. a 4. informácia o rozpracovanosti investičnej prípravy na komunikáciách III. a IV. triedy a návrh rekonštrukcií komunikácií
S tretím a štvrtým bodom programu oboznámil prítomných Ing.Ján Dinka.

Rekonštrukcia komunikácií – návrh:
- Donovalova, dažďová kanalizácia
- Partizánska, oporný múr
- Dankovského – oporný múr
- Liga, pasáž – nový povrch

Uznesenie:
Komisia dopravy berie informáciu na vedomie. Z navrhovaných komunikácii: 
- Donovalova, dažďová kanalizácia – po obhliadke komunikácie odporúča pripraviť rekonštrukciu komunikácie a navrhuje predložiť viac variantných riešení,
- Partizánska, oporný múr – odporúča predložiť stanovisko statika – požiadavka zo zasadnutia Komisie dopravy dňa 25.02.2008,
- Dankovského, oporný múr – odporúča predložiť stanovisko statika, zistiť príčinu poklesu – požiadavka zo zasadnutia Komisie dopravy dňa 25.02.2008,
- Liga, pasáž – nový povrch – odporúča priestor riešiť komplexne, nielen povrchovú úpravu, ale aj výklady a osvetlenie, osloviť majiteľov prípadne nájomníkov prevádzok. Neodporúča použiť navrhované finančné prostriedky mestskej časti na opravu povrchu.
Komisia dopravy žiada prednostu zabezpečiť realizáciu uvedených komunikácií prostredníctvom odborných oddelení úradu.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- Kráľovské údolie – výmena cementobetónového krytu v križovatke,

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča vymeniť cementobetónový kryt, žiada stavebníkovi výstavby komunikácie na Kráľovskom údolí  dať do podmienok stavebného povolenia v prípade poškodenia nového povrchu „ uviesť komunikáciu do pôvodného stavu “ a zároveň žiada prednostu zabezpečiť prípravu stavby prostredníctvom odborných oddelení úradu.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- Bohúňova – umiestnenie dopravného prahu,

Uznesenie:
Komisia dopravy pripraví plán rozmiestnenia dopravných prahov.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- autobus MINI – zabezpečenie dopravnej obsluhy na Kalváriu,

Uznesenie:
Komisia dopravy  žiada Dopravný podnik k zaujatiu stanoviska k predĺženiu linky č.41 na Kalváriu.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

- Javorinská – detská škôlka,

Uznesenie:
Komisia dopravy berie informáciu na vedomie, na ďalšie zasadnutie žiada zabezpečiť prítomnosť projektanta a odporúča preveriť možnosti prepojenia ulíc Javorinská a Myjavská,

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
So žiadosťami oboznámil prítomných pán Glasa.

Uznesenie je v samostatnej zápisnici, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.

Hlasovanie:
Prítomní: 4
za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Ing.arch.Ján Mackovič v.r.
predseda Komisie výstavby a ÚP

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. MUDr.Peter Tatár
11. Ing.arch.Katarína Kantorová, CSc.
12. Ing.Ján Dinka
13. Vladimír Glasa

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón: 59246 291

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava

Záznam zo zasadnutia Komisie dopravy Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré mesto zo dňa 14.4.2008

Komisia dopravy odporúča vydať zľavnené vyhradzovacie parkovacie karty za 10 000,- Sk s platnosťou do 31.12.2008. BPS oboznámi žiadateľa, že jemu pridelené parkovacie miesto (na základe zmeny parkovacej politiky) môže byť počas roka 2008 premiestnené do inej polohy. V prípade, že mu nové miesto nebude vyhovovať, BPS mu vráti alikvótnu časť nevyužitej služby.

4 opakovaná parkovacia karta – Dunajská ul. Box 29 – Kučárová Daniela Ing.

Ing. Jana Španková  v. r.
predseda Komisie dopravy

Vybavuje:
Glasa, 5292 0002

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 14.04.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Chýbajúci poslanci: Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK