Zasadnutie komisie zo dňa 14.04.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánovania spojenou s komisiou dopravy Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 14.4.2008

Prítomní:
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda
Ivan Bútora
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Ing. Natália Halásová
Mgr. Bohdana Machajová
Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
Mgr. Andrea Sváková

Neprítomní:
Mgr. Miroslava Babčanová

Prítomní prizvaní:
MUD. Peter Tatár, CSc.
Ing. Ján Dinka
Ing.arch. Katarína Kantorová

Program rokovania:
1. Návrh rekonštrukcií komunikácií – čerpanie kapitálového rozpočtu
2. Informácia o projektovej príprave MŠ Javorínska
3. Rôzne

Rokovanie komisia výstavby a územného plánovania zahájil zástupca predsedu komisie Ing. arch. Marcel Dzurila a privítal všetkých prítomných.

1. Návrh rekonštrukcií komunikácií – čerpanie kapitálového rozpočtu

Ing. Ján Dinka oboznámil prítomných s bodom programu. Z navrhovaných komunikácií:
- Donovalova, dažďová kanalizácia – prieskumné a projektové práce
- Partizánska – predložiť stanovisko statika
- Dankovského, oporný múr  - zistiť príčinu poklesu
- Liga pasáž – nový povrch, rekonštrukcia

UZNESENIE č.5/2008:
Komisia výstavby a ÚP odporúča riešiť obnovu Liga pasáže komplexne a nie len ako komuni-káciu a s finančnou spoluúčasťou všetkých spoluvlastníkov nehnuteľností, resp. nájomcov ne-bytových priestorov

Hlasovanie o uznesení:
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa : 0

Hlasovanie za to, aby obnova Liga pasáže bola financovaná len zo zdrojov Mestskej časti:

Hlasovanie o uznesení:
Za: 0
Proti: 8
Zdržalo sa: 0

2. Informácia o projektovej príprave MŠ Javorínska 9

Ing. Ján Dinka informoval o príprave rekonštrukcie s prezentáciou projektu búracích prác a stavebných úprav s navrhnutou etapizáciou realizácie.

Záver: Komisia výstavby a ÚP berie na vedomie a zároveň žiada zabezpečiť účasť projektanta realizačného projektu na najbližšie zasadnutie komisie.

3. Rôzne

V bode rôzne MUDr. Peter Tatár, CSc. oboznámil prítomných o zavedení projektu „Mobil parking“, ktorého prevádzkovateľom bude MPI.

Záver: Komisia výstavby a ÚP berie na vedomie.

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapísala:
Jančárová Renáta

Doručuje sa podľa rozdeľovníka:
Ing. arch. Andrej Petrek – starosta
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
Anna Molnárová – organizačný referát
Ing. arch. Katarína Kantorová – vedúca odd. územného plánu
Ing.Darina Šebestová - oddelenie územného plánu
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda  komisie
Mgr. Miroslava Babčanová – člen komisie
Ivan Bútora – člen komisie
Ing. arch. Marcel Dzurilla– člen komisie
Ing. Natália Halásová – člen komisie
Mgr. Bohdana Machajová– člen komisie
Soňa Párnická– člen komisie
Ing. Kamil Procházka– člen komisie
Mgr. Andrea Sváková– člen komisie

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 14.04.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ