Zasadnutie komisie zo dňa 14.10.2009

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie  nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 14. 10. 2009

Finančná komisia
Prítomní:
Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Bc.Gabriela Vyhnáliková

Neprítomný:
Mgr. Sven Šovčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr.Ondrej Dostál
Ing. Martin Borguľa

Hostia:
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. Mária Mozolová
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová

Program:
1) Žiadosť o odkúpenie pozemkov na ul. Matúšova
2) Návrh na odpredaj nebytových priestorov – predloženie na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v novembri 2009
3) Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov
- nebytový priestor na ul. 29. augusta (bývalá „Fľaškáreň“)
- nebytové priestory na Heydukovej ul. (uvoľnené priestory po Matričnom úrade)
4) Informácia o plnení uznesenia finančnej komisie a komisie nakladania s majetkom č. 322/2009 z 8.9.2009 - predloženie zoznamu regionálnej tlače
5) Prideľovanie priestorov neziskovým organizáciám
6) Nebytový priestor – Kollárovo nám. č. 20 – odpustenie nájomného za obdobie polroka
7) Informácia o situácii v R.B.I, spol. s r.o – spoločnosť s majetkovou účasťou mestskej časti
8) Nebytové priestory Miestneho hasičského zboru, Cintorínska 19 – návrh na ich efektívne využitie
9) Aktuálny plán opráv bytov v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

K bodu 1) Žiadosť o odkúpenie pozemkov na ul. Matúšova
Spoločného zasadnutia komisií sa zúčastnil predseda  Zväzu záhradkárov p. Juraj Richter so svojou právnou zástupkyňou JUDr. Kozovou  za účelom odôvodnenia žiadosti o odkúpenie pozemkov.
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom po ich vypočutí prijala

Uznesenie č. 333/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  žiadajú prednostu úradu zabezpečiť
analýzu právnych vzťahov a jej výsledky následne predložiť na najbližšie spoločné
zasadnutie komisie finančnej a komisie  nakladania s majetkom .

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Návrh na odpredaj nebytových priestorov – predloženie na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v novembri 2009

Uznesenie č. 334/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zabezpečiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva v novembri 2009 predloženie návrhov:
1. na prevod nebytových priestorov:
a) Banskobystrická  12,
b) Gorkého 15,

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) Bezručova 8

FK
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 0

d) Gorkého 1

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

e) Klariská 8

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. na prevod bytov na Obchodnej 7

FK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrhy na prevod vlastníctva prerokuje komisia finančná a komisia nakladania s majetkom na spoločnom zasadnutí dňa 22.10. 2009 o 15.00 hod. v rámci prerokovania materiálov, ktoré budú predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva.
 
K bodu 3) Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov
- nebytový priestor na ul. 29. augusta (bývalá „Fľaškáreň“)
- nebytové priestory na Heydukovej ul. (uvoľnené priestory po Matričnom úrade)

Uznesenie č. 335/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú vypísať verejnú obchodnú
súťaž  na prenájom nebytových priestorov :
- nebytový priestor na ul. 29. augusta (bývalá „Fľaškáreň“)
- nebytové priestory na Heydukovej ul. (uvoľnené priestory po Matričnom úrade)
Termín vypísania súťaže: 23.10.2009 za obvyklých súťažných podmienok (pripraví právne oddelenie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto).

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4) Informácia o plnení uznesenia finančnej komisie a komisie nakladania s majetkom č. 322/2009 z 8.9.2009 - predloženie zoznamu regionálnej tlače
Informáciu o plnení uznesenia predložil prednosta miestneho úradu. Po jej prerokovaní bolo prijaté

Uznesenie č. 336/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom v súlade s Čl. 4 bod 1 a s Čl. 5 bod 2  Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní verejných obchodných súťaží u r č u j ú, že regionálnou tlačou pre zverejňovanie oznámení o vyhlásení súťaží budú:
Bratislavské noviny,
Bratislavský kuriér. 

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5) Prideľovanie priestorov neziskovým organizáciám
O žiadosti neziskových organizácií  (Sv. Jakub, Demokracia a občan) informovala komisiu  vedúca majetkového oddelenia Ing. Mozolová.

Uznesenie č. 337/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú prenajať nebytové priestory neziskovým organizáciám formou verejných obchodných súťaží (kritériá:
70 % cena, 30% účel), pričom účel posudzovať v zmysle  § 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov a § 2 ods.3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov .(uvedené právne predpisy definujú „ verejnoprospešné služby, všeobecne prospešné služby alebo verejnoprospešné účely“). 

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6) Nebytový priestor – Kollárovo nám. č. 20 –  požiadavka nájomcu o odpustenie nájomného za obdobie polroka

Uznesenie č. 338/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom neodporúčajú starostovi mestskej časti znížiť nájomné pri rekonštrukcii za účelom zmeny využitia (obchodné priestory na pohostinské zariadenie).

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7) Informácia o situácii v R.B.I, spol. s r.o – spoločnosť s majetkovou účasťou mestskej časti
O situácii v spoločnosti R.B.I, spol. s r. – spoločnosť s majetkovou účasťou mestskej časti informoval stručne predseda finančnej komisie. Upozornil na nedisciplinovať nájomcov v dodržiavaní dohodnutých termínov platenia nájomného, ako aj na problémy s obsadzovaním uvoľnených kancelárskych priestorov.

Uznesenie č. 339/2009   
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú starostu mestskej časti ako
zástupcu spoločníka predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva informáciu o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8) Nebytové priestory Miestneho hasičského zboru, Cintorínska 19 – návrh na ich efektívne využitie

Uznesenie č. 340/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú starostu mestskej časti, aby v zmysle prísľubu na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v júni 2009 boli priestory doteraz využívané Miestnym hasičských zborom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  uvoľnené za účelom ich efektívnejšieho využitia.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Najbližšie spoločné zasadnutie komisií sa uskutoční 22.10.2009 o 15.00 hod.

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián  Procházka
predseda finančnej komisie

Bratislava, 16.10.2009
Zapísala: Ing. Lašánová

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 14.10.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.