Zasadnutie komisie zo dňa 15.03.2007

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.3.2007

Prítomní:
Ing. Procházka
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
Mgr. Juraj Barta
MUDr. Peter Tatár, CSc.
Mgr Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa

Ospravedlnená:
JUDr. Marta Šteffeková

Hostia:
Ing. Schmidtová – kontrolórka mestskej časti

Program:
Prerokovanie materiálov predkladaných na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 27.3.2007

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2007-2009
K predloženému  materiálu finančná komisia požaduje predložiť informáciu o údaji výdavku  pre „miestny úrad“ uvádzaný ako skutočnosť roku 2006 v predložených tabuľkách , či ide o korektný údaj, v prípade rozdielu vysvetliť prečo.

Uznesenie č. 6/2007

Finančná  komisia odporúča schváliť len celkovú výšku kapitálového rozpočtu s tým, že jednotlivé položky je potrebné prerokovať v komisiách, stanoviť priority a predložiť na rokovanie najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
Odporúča starostovi predložiť zoznam havárijných stavov, ktoré je potrebné urgentne riešiť pri prerokovaní rozpočtu.
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 1

2. Návrh na schválenie odpredaja akcií mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s.

Uznesenie č. 7/2007

Finančná komisia súhlasí s odpredajom podľa predloženého návrhu
Prítomní: 7
Za: 7

3. Návrh na vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  hlavnému mestu SR Bratislave – objekt Amfiteátra 40. výročia SNP na Búdkovej ceste.
          
Uznesenie č. 8/2007

Finančná komisia súhlasí s vrátením majetku
Prítomní: 7
Za: 7

4. Návrh na vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  hlavnému mestu SR Bratislava – objekt bývalej základnej školy Lazaretská 3

Uznesenie č. 9/2007                       
           
Finančná komisia súhlasí s vrátením majetku hlavnému mestu 
Prítomní: 7
Za: 7

Finančná komisia súhlasí s vrátením majetku hlavnému mestu s podmienkou prevzatia všetkých pohľadávok a záväzkov.
Prítomní: 7
Za: 5
Zdržali sa: 2

5. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 59/2006, ktorým bolo schválené zrušenie Detských jaslí na Javorinskej 9 a zámer vybudovania objektu občianskej vybavenosti domova dôchodcov

Uznesenie č. 10/2007

Finančná komisia súhlasí so zrušením uznesenia podľa predloženého návrhu
Prítomní: 7
Za: 7

6. Návrh na  zrušenie uznesení miestneho zastupiteľstva č.60/2003, ktorým bol schválený predaj časti pozemku parc. č. 3526/1 na ul. A. Plávku, č. 27/2005 bod 2.,3.,4., ktorým bol schválený predaj garáží s pozemkami v dome na Bezručovej ul.č. 8, parc.č.8940/10, súp.č.4942, č.54/005, ktorým bol schválený predaj časti pozemku parc. č.4734/1 na Lovinského ul.

Uznesenie č. 11/2007

Finančná komisia súhlasí so zrušením uznesení podľa predloženého návrhu
Prítomní: 7
Za: 7

Ing. Marián Procházka
predseda komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová

Bratislava, 16.3.2007

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 15.03.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Juraj Barta
Chýbajúci poslanci: JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ