Zasadnutie komisie zo dňa 15.03.2010

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 15.03.2010

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.Katarína Olejárová
Vladimír  Glasa
RNDr.Peter Smrek

Ospravedlnení:
Ing.Marián Procházka
Ing.arch.Marcel Dzurilla

Program rokovania:
1. vytvorenie zón regulovaného státia - zásady,
2. umiestnenie dopravného prahu na ulici Slávičie údolie a Nad lomom,
3. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. vytvorenie zón regulovaného státia - zásady
S bodom č.1 oboznámili prítomných pán Glasa a Ing.Olejárová.
 
Projekt „Vytvorenie zón regulovaného státia“ bol odsúhlasený v Komisii dopravy dňa 08.03.2010. Podnet vzniesol RNDr.Smrek, ktorý žiada doplniť, že vyhradené parkovacie miesta sa majú týkať len komunikácií III. a IV. triedy.

Uznesenie č. 21/2010:
Komisia dopravy odporúča projekt „Vytvorenie zón regulovaného státia“ doplniť o pripomienku.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

2. umiestnenie dopravného prahu na ulici Slávičie údolie a Nad lomom
S druhým bodom oboznámili prítomných Ing.Španková a pán Glasa.

Uznesenie č. 22/2010:
Komisia dopravy odporúča zdemontovať dopravnú značku „Koniec zóny 30“ na konci Tichej ulice v križovaní so Slávičím údolím a na jej miesto osadiť dopravnú značku P4 a na asfaltový povrch vyznačiť vodorovné dopravné značenie IP4 a P4.
Na ulici Nad lomom v križovatke s Hrebendovou ulicou navrhnúť opatrenia dopravným značením v zúženom mieste.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. rôzne.
- rekonštrukcia komunikácie na Tajovského ulici

S týmto bodom oboznámila prítomných Ing.Španková.

Uznesenie č. 23/2010:
Komisia dopravy odporúča vykonať obhliadku komunikácie.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- rekonštrukcia komunikácie na Údolnej ulici
S týmto bodom oboznámila prítomných  Ing.Zubčáková.

Uznesenie č. 24/2010:
Komisia dopravy odporúča preveriť štádium rozpracovanosti.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- zrušenie parkovacích miest na Gorkého ulici
S týmto bodom oboznámil prítomných Mgr.Števčík.

Uznesenie č. 25/2010:
Komisia dopravy odporúča požiadať BPS Park, a.s. o zrušenie parkovacích miest na chodníku na Gorkého ulici z dôvodu, že podľa zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke nezostáva voľná šírka chodníka 1,5 m.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- zrušenie parkovacích miest na Františkánskej ulici
S týmto bodom oboznámil prítomných Mgr.Števčík.

Uznesenie č. 26/2010:
Komisia dopravy odporúča požiadať BPS Park, a.s. o zrušenie všetkých  parkovacích miest na Františkánskej ulici.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- revitalizácia dvora Bjornsonova - Záhrebská
S týmto bodom oboznámila prítomných Ing.Španková.

Uznesenie č. 27/2010:
Komisia dopravy odporúča po odsúhlasení finančných prostriedkov revitalizovať dvor a vyriešiť statickú dopravu.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Karol Pancza
11. Vladimír Glasa
12. Ing.Katarína Olejárová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 15.03.2010
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA