Zasadnutie komisie zo dňa 15.04.2008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie nakladania s majetkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto (spoločné zasadnutie s komisiou finančnou) dňa 15. apríla 2008

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
RNDr. Peter Smrek
Mgr. Bohdana Machajová
Mgr. Ondrej Dostál
              
Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Viliam Denko
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Sven Šovčík
Ing. Vladimír Pištek

Ospravedlnení:
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Mgr.Radoslav Števčík

Hostia:
Ing. Paulína Schmidtová
JUDr. Marek Šujan
Ing.arch. Andrej Petrek

Program:
1) Prerokovanie súťažných podmienok VOS na prevod vlastníctva bytu
2) Prerokovanie súťažných podmienok VOS na prenájom voľných nebytových  priestorov
3) Rôzne

K bodu č. 2)
Prerokovanie súťažných podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom voľných nebytových priestorov

Uznesenie č. 119/2008
Komisia nakladania s majetkom a finančná komisia určujú nasledovné kritériá hodnotenia  súťažných návrhov:

• cena za m2 podlahovej plochy ročne 70 %
• účel prenájmu 30 %

KNM:
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 1

FK:
Prítomní: 7
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 1

Po prerokovaní predložených súťažných podmienok sa komisie uzniesli na nasledujúcich úpravách:
bod „Predmet súťaže“ ukončiť vetou : Nájom bude uzatvorený na dobu neurčitú.
 
V bode 3 „Termín a miesto súťažných podkladov“ zrušiť úhradu paušálnej náhrady výdavkov vyhlasovateľa vo výške 500,- Sk pri prevzatí súťažných podmienok.
Paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa vo výške 500,-Sk uhradí záujemca pri podávaní súťažného návrhu do pokladne úradu. Zaplatenie preukáže priložením potvrdenia o zaplatení do obálky so súťažným návrhom.

KNM:
Prítomní: 9
Za: 7
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 1

FK:
Prítomní: 7
Za: 7
Zdržal sa: 0

Komisia nakladania s majetkom a finančná komisia navrhuje úpravu uznesenia č. 117/2008.
Súťažné návrhy na nebytové priestory pod poradovým číslom 1-13 sa odovzdávajú 29.4.2008 od 8.00 do 12.00 hod. do podateľne.
Súťažné návrhy na  nebytové priestory pod poradovým číslom 14-25 sa odovzdávajú
od 8.5.2008 do 15.5. 2008 do 12.00 hod.
Súťažné návrhy na nebytové priestory pod poradovým číslom 26-38 sa predkladajú
od 16.5.2008 do 22.5.2008 do 12.00 hod. do podateľne alebo poštou.
Pre akceptovanie ponuky je rozhodujúci deň doručenia.

V súťažných podmienkach zdôrazniť, že v cene za m2 podlahovej plochy nie sú zahrnuté náklady za poskytnuté služby spojené s užívaním priestoru.

Uznesenie č. 120/2008
Komisia nakladania s majetkom a finančná komisia odsúhlasuje súťažné podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom voľných nebytových priestorov po úprave.
 
KNM:
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

FK:
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Uznesenie č. 121/2008
Komisia nakladania s majetkom a finančná komisia žiada starostu vyhlásiť rozhodnutím verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov podľa súťažných podmienok, ktoré boli na  tomto rokovaní schválené.

KNM:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

FK:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 122/2008
Komisia nakladania s majetkom a finančná komisia žiada zabezpečiť, aby súťaž vyhlasovateľ vyhlásil oznamom na úradnej tabuli a na internetovej stránke www.staremesto.sk.
Spôsob vyhlásenia súťaže bude uvedený tiež v rozhodnutí starostu.

KNM:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

FK:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 1)
Prerokovanie súťažných podmienok verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva bytu.

Komisia nakladania s majetkom a finančná komisia navrhujú predložené súťažné podmienky na prevod bytu verejnou  obchodnou súťažou upraviť nasledovne:

V bode 5 Termín a spôsob podávania súťažných návrhov, text ukončiť vetou ....“verejná obchodná súťaž -  bytu -  neotvárať „!

Bod 6 bude mať názov „Podmienky ponúk„
-Minimálna cena stanovená znaleckým posudkom je  ...........Sk. Ponúkaná cena musí byť vyššia ako minimálna cena .
- K ponuke musí byť priložený vyplnený dotazník s požadovanými údajmi.

V bode 7 Vyhlásenie výsledkov súťaže ukončiť .....od zverejnenia výsledkov súťaže.
Zverejniť aj kritériá hodnotenia, ktoré sú uvedené v návrhu, ktorý je prílohou zápisnice komisie zo dňa 21.2.2008.

Upresňuje sa predloženie návrhov na prevod bytu verejnou obchodnou súťažou (uznesenie č.118/08), v termíne od 8.5.2008 do 15.5.2008 do 12.00 hod. do podateľne alebo poštou . Pre akceptovanie ponuky je rozhodujúci deň doručenia.

Uznesenie č.123/08
FK a KNM odsúhlasujú takto upravené súťažné podmienky

KNM:
Prítomní: 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

FK:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 124/2008
Komisia nakladania s majetkom a finančná komisia žiada starostu vyhlásiť rozhodnutím verejnú obchodnú súťaž na prevod vlastníctva bytu a žiada, aby súťaž vyhlasovateľ vyhlásil oznamom na úradnej tabuli a na internetovej stránke www.staremesto.sk.

KNM:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

FK:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Rôzne

Uznesenie č. 125/2008
Komisia nakladania s majetkom a finančná komisia žiadajú prednostu miestneho úradu zabezpečiť prípravu nasledovných materiálov na najbližšiu komisiu.

1. ateliér Beblavého 4 a Šulekova 46
2. nebytové priestory Dostojevský rad 1
3. nebytové priestory Grösslingova 49, Panenská 26, Kollárovo nám. 20, Palisády 59, Františkánske nám. 7
4. pozemky Srnčia, Šafranova, parc.č. 4569 a parc. číslo 4570
pozemky Sklenárska, parc.č. 4588/1 a parc.č. 4588/2
5. pripraviť zoznam obsadených bytov v nehnuteľnosti Cesta na Červený most, Javorinská 9, Smrečianska 45 ( izbovitosť, m2, kategória, počet členov domácnosti)

KNM:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

FK:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Pán starosta
• upozornil, že predajom nebytových priestorov nastane výpadok v príjmoch nájomného cca 5,0 mil. Sk
• informoval o zámere mestskej časti vybudovať občiansku vybavenosť – penzión na pozemkoch K železnej studničke – Cesta na Červený most.

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie


Zapísali:
Ing. Hakošová

Rozdeľovník:
Anna Molnárová – ref.organizačný
Ing. Anna Lašánová – zapisovateľ
Ing. Malvína Hakošová – zapisovateľ
Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
Ing. Marián Procházka –predseda komisie
Ing.Oliver Paradeiser – prednosta úradu
členovia finančnej komisie
členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 15.04.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.