Zasadnutie komisie zo dňa 15.04.2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto  konaného dňa 15.4.2009

Prítomní:
Ing.arch. Ján Mackovič
Ivan Bútora
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Mgr. Bohdana Machajová
Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka

Neprítomní:
Mgr. Andrea Sváková
Mgr. Miroslava Babčanová
Ing. Natália Halásová

Prítomní prizvaní:
Ing.arch. Katarína Kantorová

Program rokovania :
1. ÚPN Z A4 Mudroňova Palisády - VZN
2. ÚPN Z Chalupkova - prezentácia
3. Pamätihodnosti
4. Rôzne

Rokovanie komisia výstavby a územného plánovania otvoril a viedol predseda komisie Ing.arch. Ján Mackovič, privítal všetkých prítomných.

1. ÚPN Z A4 Mudroňova Palisády – VZN
Materiál predniesla Ing. arch. Kantorová. Materiál VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  ÚPN Z A4 Mudroňova Palisády bude v pôvodnom znení predložený do Miest-neho zastupiteľstva na prerokovanie.

Záver:
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  ÚPN Z A4 Mudroňova Palisády.

2. ÚPN Z Chalupkova – prezentácia
Ing. arch. Kantorová prezentovala spracovaný návrh ÚPN Z Chalupkova.

Záver:
Komisia berie na vedomie informáciu o spracovanom návrhu ÚPN Z Chalupkova. Pripomienky je možné podať do 18.4.2009.

3. Pamätihodnosti
Poslanci komisie výstavby a ÚP vyjadrili svoje názory a návrhy na vypracovanie zoznamu pamätihodnosti.

Záver:
Komisia výstavby a ÚP poverila pani poslankyňu Soňu Párnicku a pána poslanca Ivana Bútoru, aby v zastúpení komisie konzultovali zoznam pamätihodnosti s poverenými zástupcami MÚOP-u.

4. Rôzne
Bod 4 bol vypustený z programu komisie.

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapísala:
Jančárová Renáta

Doručuje sa podľa rozdeľovníka:
Ing. arch. Andrej Petrek – starosta
Ing. Oliver Paradeiser – prednosta
Anna Molnárová – organizačný referát
Ing. arch. Katarína Kantorová – vedúca odd. územného plánu
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda  komisie
Mgr. Miroslava Babčanová – člen komisie
Ivan Bútora – člen komisie
Ing. arch. Marcel Dzurilla– člen komisie
Ing. Natália Halásová – člen komisie
Mgr. Bohdana Machajová– člen komisie
Soňa Párnická– člen komisie
Ing. Kamil Procházka– člen komisie
Mgr. Andrea Sváková– člen komisie

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 15.04.2009
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA