Zasadnutie komisie zo dňa 15.04.2010

Zápisnica o zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 15. 4. 2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Bc.Gabriela Vyhnáliková
Mgr. Sven Šovčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Ondrej Dostál
Mgr. Bohdana Machajová

Hostia:
JUDr. Marek Šujan
Ing. Paulína Schmidtová

Program:
1) Návrh na odpredaj obchodnej spoločnosti SNP Invest, a.s-spoločnosti s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
2) Odpredaj spoločnosti R.B.I, spol. s r.o – spoločnosti s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto verejnou obchodnou súťažou

K bodu 1)
Návrh na odpredaj obchodnej spoločnosti SNP Invest, a.s-spoločnosti s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie č. 411/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú odpredaj spoločnosti
SNP Invest, a.s. v súlade s § 9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa kupujúcemu – spoločnosti Delta Vesper,s.r.o, IČO : 44631383, so sídlom Ku Bratke 3078/5, Levice za ponúkanú cenu 200 tis. EUR, minimálne však za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

FK
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2) Odpredaj spoločnosti R.B.I, spol. s r.o – spoločnosti s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto verejnou obchodnou súťažou

Uznesenie č. 412/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom žiadajú prednostu úradu zabezpečiť na najbližšie spoločné zasadnutie komisií – 22.4.2010 podklady pre vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj spoločnosti R.B.I spol. s r.o  a stanovujú jednotlivé termíny takto:

a) 23. 4. 2010 vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
17. 5. 2010 do 12.00 hod. predkladanie návrhov
18. 5. 2010 otváranie obálok
20. 5. 2010 vyhodnotenie návrhov

b) určujú výšku zábezpeky 1,0 mil. €
c) určujú výšku zmluvnej pokuty 1,0 mil.€, t.j. vo výške zloženej zábezpeky
                           
FK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 0
         
Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala:

Ing. Lašánová
Bratislava, 19.4.2010

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 15.04.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.