Zasadnutie komisie zo dňa 15.05.2008

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom zo dňa 15. 5. 2008

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Sven Šovčík
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr.Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Mgr.Ondrej Dostál
RNDr. Peter Smrek
Ing. Natália Halasová

Program:
Odpredaj prenajatých nebytových priestorov (bod č. 3 programu zasadnutia  komisií zo 7.5.2008)

Finančnej komisii a komisii pre nakladanie s majetkom bol oddelením evidencie majetku miestneho úradu  predložený zoznam prenajatých  nebytových priestorov, ktorých nájomcovia požiadali o prevod do vlastníctva v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z.
K predloženým návrhom komisie prijali

Uznesenie č. 140/2008
a) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom n a v r h u j e predaj nebytového priestoru  na Panenskej ul. č. 26 nájomcovi - spoločnosti Economy CONSULTING, s r. o. za cenu podľa cenovej mapy, t.j. 482 220.- Sk za priestor a 23 620.- Sk za podiel na pozemku, cena celkom 505 850.- Sk.

(spoločné hlasovanie )
Prítomní: 13
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 1

b) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom n a v r h u j e predaj nebytového priestoru na ul. Palisády 59 nájomcovi – spoločnosti STEFANIA S.T. s r.o, za cenu 13 500 tis. Sk za priestor, ku ktorej sa pripočíta cena prislúchajúceho podielu na pozemku.

( spoločné hlasovanie )
Prítomní: 13
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 1

c) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom n a v r h u j e predaj nebytového priestoru na Grosslingovej ul. 49 nájomcovi - Helene Gondorovej za cenu 30 000.- Sk za m2, minimálne však za cenu stanovenú znaleckým posudkom, v prípade, že bude vyššia ako navrhovaná.

( spoločné hlasovanie )
Prítomní: 13
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 1

d) Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom n a v r h u j e predaj nebytového priestoru na Františkánskom nám. č. 7 nájomcovi – spoločnosti Memory restaurants, spol. s r. o.

( spoločné hlasovanie )
Prítomní: 13
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3

za cenu 50 000.- Sk za m2 minimálne však za cenu stanovenú znaleckým posudkom, v prípade, že bude vyššia ako navrhovaná. K cene sa pripočíta cena prislúchajúceho podielu na pozemku.
   
( spoločné hlasovanie )
Prítomní: 13
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 3

Najbližšie spoločné zasadnutie komisií sa uskutoční dňa 20.5.2008 o 15.00 hod. v miestnosti č. 208, Vajanského nábr. č. 3.
Vyhodnotením ponúk na prenájom nebytových priestorov sa komisia bude zaoberať 22.5.2008 o 15.00 hod.

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Zapísala:
Ing. Lašánová
Ing. Hakošová

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Malvína Hakošová – zapisovateľ
4. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
5. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
6. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
7. členovia komisie finančnej
8. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 15.05.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.