Zasadnutie komisie zo dňa 15.06.2009

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 15. júna 2009 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová
Ing. Peter Schmidt
Jaroslav Ježek
Ing. Jana Španková
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Dušan Franců

Neprítomní:
Mgr.Art. Emil Bartko
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Hostia:
RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva
Ing. Anna Lašánová – ospravedlnená

Program:
1. Otvorenie
2. Delenie dotácii z rozpočtu MČ Bratislava – Staré Mesto
3. Informácia k financovaniu projektov pre zlepšenie kvality základných škôl v MČ Bratislava – Staré Mesto
4. Materiály do zastupiteľstva na rokovanie MZ MČ Bratislava – Staré Mesto:
K bodu - Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009
K bodu - Návrh na vyradenie MŠ Dobšinského 2 a Výdajne školskej jedálne pri MŠ Dobšinského 2 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení
5. Rôzne
6. Zakončenie
         
Priebeh rokovania:

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Helga Jančovičová, prítomní schválili program.

K bodu 2:
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti o dotácie:
 
1.Názov predkladateľa: OZ Vodácky klub Tatran Karlova Ves - Bratislava              
Názov projektu: Malými krokmi k Olympiáde II (letná sezóna)
Cieľ: Podpora Michala Blahu (rýchlostná kanoistika) 
Vicemajster Slovenska pre rok 2007, tretí na Majstrovstvách Slovenska 2008, v programe „Talenty novej Európy“ – grant, medzinárodný úspech v Poľsku,...
Cieľová skupina: Staromešťan vzorne reprezentujúci MČ                           
Celkové náklady: 400,- €
Výška požadovanej dotácie: 300,- € 
Výška schválenej dotácie: 300,- €

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu odporúča MZ schváliť požadovanú dotáciu v plnej výške.  
 
2.Názov predkladateľa: OZ Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi – Sekcia plaveckých športov
Názov projektu: Športom pre zdravie
Cieľ: Prevencia pred utopením   
Cieľová skupina: Deti vo veku 8 – 14 rokov 
Celkové náklady: 3 000,- €
Výška požadovanej dotácie: 1 000,- € 
Výška schválenej dotácie: 0

3.Názov predkladateľa: OZ Oddiel modernej gymnastiky pri TJ Sokol BA1, Vinohrady
Názov projektu: Otvorené Majstrovstvá Bratislavy prípraviek v modernej gymnastike – 20.6.2009

Cieľ: Rozvoj športovej aktivity a podpora mladých talentov
Cieľová skupina: Deti vo veku 5 – 8 rokov   
Celkové náklady: 813,84,- €
Výška požadovanej dotácie: 600,00 - € 
Výška schválenej dotácie: 0

Komisia posúdila vyššie uvedené dve žiadosti a skonštatovala, že v nich chýbajú dôležité údaje, ktoré sú prílohou žiadosti. To je dôvod, prečo neodporúča prideliť  požadovanú finančnú čiastku. Komisia žiada dotknutých predkladateľov predložiť žiadosť s doplnenými  údajmi.
 
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu žiada do budúcnosti predkladateľa o vypracovanie žiadosti s konkrétnym uvedením položiek, odpočtu a dopadu na staromestské deti,... a oddelenie školstva, aby pri preberaní projektov túto požiadavku kontrolovalo a v prípade potreby vrátilo žiadosti na doplnenie.

K bodu 3:
Ing. Franců a Mgr. Jančovičová, PhD. predložili komisii Návrh pravidiel riadenia kvality vzdelávania a výchovy na základných školách v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zo dňa 15. 06. 2009 a formulár (osnovu) na vypracovanie projektov základných škôl, ktorých cieľom je skvalitnenie práce ZŠ.
Mgr.PhD. Jančovičová doplnila informáciu o spôsobe financovania (do konca roka z neverejných financií - dar starostu, v budúcom roku snaha o zaradenie do rozpočtu).

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu  súhlasí so zámerom odmeniť pedagógov za aktivity, ktoré sú nad rámec ich pracovných povinností.

K bodu 4:
RNDr. Smrek upriamil pozornosť v materiáli na tabuľku, v ktorej je rozpis financií poskytovaných školám od štátu, od mestskej časti a z vlastných zdrojov a súčasne poukázal na neaktuálne údaje o kapacite jednotlivých škôl.
Komisia žiada zastupovanie v prípade predkladania materiálov na MZ. Vyjadrila  požiadavku na objasnenie niektorých skutočností.

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu žiada prednostu úradu o informáciu:
a) v akom stave je verejné obstarávanie na výmenu okien
b) či sú doplnené v rozpočte investičné akcie škôl

Ing. Schmidt upozornil na nesprávne znenie uznesenia (s podmienkou) v súvislosti s návrhom na vyradenie Materskej školy Došinského 2.

Uznesenie:
Komisia vzdelávania, mládeže a športu vzala informáciu o návrhu na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení  Materskej školy Dobšinského 2 na vedomie.  
                              
K bodu 5:
Mgr. Gábor informoval o pripravovanom oceňovaní najlepších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Staré Mesto „Staromestské nádeje“, ktoré sa uskutoční 19. júna 2009 o 10. hod. V Zichyho paláci a odovzdal prítomným pozvánky.

K bodu 6:
Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie vzdelávania, mládeže a športu skončilo.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v.r.
predsedníčka komisie

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka

V Bratislave 16. 06. 2009

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 15.06.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA