Zasadnutie komisie zo dňa 16.04.2007

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo 16.04.2007

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Mgr.Juraj Barta
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.Jozef Kováč
Jozef Cepek
Vladimír Glasa
zástupcovia MPay, spol.s r.o.
 
Program rokovania:
1. vyhodnotenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách v zimnom období v rokoch 2006-2007 spravovaných mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto,
2. prezentácia projektu mobil-parking,
3. riešenie dopravnej situácie na ulici Malý trh,
4. vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci na Cukrovej ulici č.3,
5. riešenie parkovania vo dvore domov Krížna ul.č.3 -11 a Blumentálska,
6. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
7. parkovacia politika,
8. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. vyhodnotenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách v zimnom období v rokoch 2006-2007 spravovaných mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto
S vyhodnotením zimnej údržby  oboznámil prítomných riaditeľ VEPOSU pán Jozef Cepek.
Komisia dopravy po oboznámení sa s predloženým materiálom odporúča:
- predložený materiál doplniť o dátumy výjazdov a zásahov motorových vozidiel,
- špecifikovať jednotlivé položky,
- doplniť zoznam komunikácií v správe VEPOSU a zoznam komunikácií v správe zmluvných dodávateľov,
- doplniť rozpočet na rok 2007 na opravu a údržbu komunikácií,
- doplniť zoznam komunikácií, ktoré boli zaradené do plánu opráv a údržby komunikácií, odsúhlasené v predošlom období a doteraz neboli zrealizované.                             
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. prezentácia projektu mobil-parking
Prezentáciu predviedli zástupcovia spoločnosti MPay Slovakia, spol.s r.o., ktorí zašlú prezentovaný materiál prítomným poslancom.
Komisia dopravy predložený materiál berie na vedomie a po jeho podrobnejšom oboznámení odporúča zvolať rokovanie za účasti zástupcov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavskej parkovacej služby, spol.s r.o..
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. riešenie dopravnej situácie na ulici Malý trh
S predloženým materiálom oboznámil prítomných Ing.Jozef Kováč.
Komisia dopravy po oboznámení sa s predloženým materiálom odporúča riešiť dopravnú situáciu na ďalšom zasadnutí Komisie dopravy.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci na Cukrovej ulici č.3
S predloženým materiálom oboznámil prítomných Ing.Jozef Kováč.
Komisia dopravy  po oboznámení sa s predloženým materiálom a po preverení možnosti parkovania sanitky vo dvore neodporúča vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci pred objektom na Cukrovej ulici č.3.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. riešenie parkovania vo dvore domov Krížna ul.č.3 -11 a Blumentálska
S predloženým materiálom oboznámil prítomných Ing.Jozef Kováč.
Komisia dopravy po oboznámení sa s predloženým materiálom neodporúča v súčasnej dobe vyčleniť finančné prostriedky na revitalizáciu dvorov, v budúcnosti sa tým bude zaoberať.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10.000,-Sk.
So žiadosťami oboznámil prítomných Ing.Jozef Kováč.
Uznesenie je v samostatnej zápisnici, ktorá je neodeliteľnou prílohou tejto zápisnice.

7. parkovacia politika
Komisia dopravy sa parkovacou politikou bude zaoberať.na nasledujúcom zasadnutí Komisie dopravy.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. rôzne
- realizácia bezbariérových chodníkov v oblasti Partizánskej ulice - Komisia dopravy sa realizáciou bezbariérových úprav bude zaoberať.na ďalších zasadnutiach Komisie dopravy,
- umiestnenie dopravných zrkadiel – Komisia dopravy odporúča umiestnenie zrkadiel v križovatke ulíc Révová-Nad lomom, Pionierska-Karpatská, Drotárska-Búdkova (výjazd z Rubinsteinovej na Drotársku ulicu)  a Povraznícka-Žilinská,
- osadenie dopravného značenia a zlý stav chodníkov na  Sokolskej ulici (chodníky sa miestami prepadávajú) – Komisia dopravy odporúča situáciu riešiť. 
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 16.04.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Mgr. Juraj Barta