Zasadnutie komisie zo dňa 16.04.2007

Zápisnica zo schôdze Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, zo dňa 16. apríla 2007

Prítomní:
/podľa prezenčnej listiny/

Program:
1. Rokovací poriadok komisie SZR
2. Náplň činnosti komisie SZR
3. Správa o realizácii sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v r. 2006
4. Návrh na zrušenie Staromestského kultúrneho strediska
5. Zámer presunu zriaďovateľskej pôsobnosti resocializačného zariadenia RETEST na hlavné mesto SR Bratislavu
6. Zásady Komisie SZR pre posudzovanie žiadostí o dotácie mestskej časti
7. Rôzne
7.1 Informácia o poradných komisiách pre umiestnenie žiadateľov do zariadení mestskej časti
7.2. Informácia o príprave výmenného zájazdu seniorov do Prahy
7.3. Návrh na zavedenie spoločensko-kultúrnych stretnutí dôchodcov

Predsedníčka komisie privítala prítomných a predstavila novú zapisovateľku pani Jaroslavu Tóthovú.
Začiatok rokovania: 16.10 hod.

K bodu 1/ Rokovací poriadok komisie SZR

Uznesenie č.23/07
Komisia Sociálna, zdravotná a rodiny (ďalej len „komisia SZR“) berie na vedomie pripomienky predsedníčky komisie a k materiálu sa vyjadrí na nasledujúcom zasadnutí.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2/ Náplň činnosti komisie SZR

Uznesenie č.24/07
Komisia SZR súhlasí s návrhom na náplň činnosti komisie a odporúča po zapracovaní pripomienok do  materiálu predložiť Návrh činnosti Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny na májové prerokovanie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „mestská časť).
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3/ Správa o realizácii sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v r. 2006
Členovia komisie diskutovali o materiáli. Mgr.H.Jančovičová,PhD. a MUDr.M.Čambal odporúčali materiál dopracovať v zmysle vyhodnotenia priorít koncepcie sociálnej politiky mestskej časti v roku 2006. Mgr.O.Dostál a Mgr.Ing.S.Dočolomanská odporúčali spracovateľovi predložiť následne ďalší materiál –vyhodnotenie koncepcie sociálnej politiky mestskej časti za roky 2005 a 2006 s navrhovanými opatreniami na rok 2007. 

Uznesenie č.25/07
Komisia SZR berie na vedomie materiál Správa o realizácii sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v r. 2006 a odporúča spracovateľovi RNDr.P.Smrekovi, poverenému členovi miestnej rady (ďalej len „radný“) po doplnení o vyhodnotenie plnenia koncepcie sociálnej politiky za rok 2006 predložiť tento na prerokovanie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4/ Návrh na zrušenie Staromestského kultúrneho strediska

Uznesenie č.26/07
1/ Komisia SZR berie materiál na vedomie a odporúča ho na prerokovanie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti.
2/ Komisia SZR žiada RNDr. P.Smreka, radného, o zabezpečenie pravidelných informácií pre  poslancov - členov komisie o všetkých aktivitách organizovaných mestskou časťou pre seniorov, jubilantov.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5/ Zámer presunu zriaďovateľskej pôsobnosti resocializačného zariadenia RETEST na hlavné mesto SR Bratislavu
RNDr. Peter Smrek, radného, o dôvodoch zámeru vedenia mestskej časti, ktorými sú najmä vysoká nákladovosť resocializačného zariadenia vo vzťahu k účelnému využitiu vzhľadom na potreby občanov mestskej časti a súčasná ekonomická situácia mestskej časti.

Uznesenie č.27/07
1/ Komisia SZR berie na vedomie informáciu RNDr.Petra Smreka o zámere zriaďovateľa.
2/ Komisia SZR žiada predsedníčku o predloženie prehľadu o resocializačných zariadeniach na Slovensku.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6/ Zásady Komisie SZR pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie  dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
Členovia Komisie SZR diskutovali o žiadostiach o poskytnutie dotácií v zmysle VZN č.2/2005, ktoré bude komisia posudzovať na najbližšom zasadnutí. Prehľad evidovaných žiadostí zabezpečí pre členov komisie predsedníčka. Predsedníčka komisie požiadala Mgr. O. Dostála a Mgr. H. Jančovičovú, PhD. o prípravu nového tlačiva žiadosti o poskytnutie dotácie.

Uznesenie č.28/07
1/ Komisia SZR berie predložený materiál na vedomie ako svoj pracovný materiál a  po jeho spripomienkovaní sa k materiálu vyjadrí na najbližšom zasadnutí komisie.
2/ Členovia Komisie SZR doručia svoje pripomienky k materiálu predsedníčke komisie.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0    

K bodu 7/ Rôzne
7.1. Informácia o poradných komisiách pre umiestnenie žiadateľov do zariadení mestskej časti

Uznesenie č.29/07
Komisia SZR berie na vedomie informáciu a odporúča:
1/riaditeľke Domova dôchodcov Staré Mesto, za členky poradnej komisie menovať zástupcu seniorov MUDr.Helenu Beniačovú a za Komisiu SZR Mgr.Ing.Soňu Dočolomanskú,
2/ starostovi mestskej časti, za členku poradnej komisie pre Zariadenia opatrovateľskej služby ponechať MUDr.Halku Ležovičovú,
3/ starostovi mestskej časti, za členku poradnej komisie Domova pre osamelých rodičov menovať Mgr.Helgu Jančovičovú,PhD.,
4/  Komisia SZR odporúča menovať RNDr. Petra Smreka- radného, za člena všetkých poradných komisií pre umiestnenie žiadateľov do zariadení mestskej časti.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0    

7.2.Informácia o príprave výmenného zájazdu seniorov do Prahy

Uznesenie č.30/07
Komisia SZR berie na vedomie informáciu RNDr.P.Smreka o výmennom zájazde seniorov do Prahy organizovanom v júni 2007.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0    

7.3.Návrh na zavedenie spoločensko-kultúrnych stretnutí dôchodcov

Uznesenie č.31/07
1/ Komisia SZR súhlasí s organizovaním stretnutí seniorov – „seniorklubov“, ktoré bude organizovať oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s oddelením kultúry od mája 2007, 1 krát za mesiac mimo letných prázdnin.
2/  Komisia SZR žiada prednostu Miestneho úradu mestskej časti (ďalej len „prednosta“) o zabezpečenie májového stretnutia seniorov v reštaurácii v Zichyho paláci.
3/ Komisia SZR žiada svojich členov a prednostu  o predloženie viacerých alternatív pre organizovanie seniorklubov na území Starého Mesta.
4/  Komisia SZR žiada RNDr.P.Smreka o upresnenie projektu organizovania väčších kultúrnych stretnutí a zábav pre seniorov.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0    

7.4. Priority kapitálového rozpočtu v sociálnej oblasti
Predsedníčka komisie predložila členom komisie navrhovaný postup a úlohy pre členov komisie  pre stanovenie priorít kapitálového rozpočtu v sociálnej oblasti, ku ktorým sa bude komisia vyjadrovať na najbližšom zasadnutí. Členovia komisie diskutovali o témach  vybudovania detských jaslí na Javorinskej ul.,  vybudovania priestorov pre zariadenia opatrovateľskej služby a o potrebe dobudovania a prípadného premiestnenia domova dôchodcov do inej budovy. MUDr. M.Čambal informoval prítomných o pripravovanom rokovaní s ministrom zdravotníctva SR vo veci záchrany objektu bývalej nemocnice  na Bezručovej ulici pre Staromešťanov.

Uznesenie č.32/07
Komisia SZR súhlasí s navrhovaným postupom.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť a ukončila zasadnutie komisie. Nasledujúce zasadnutie bude členom komisie oznámené začiatkom mája 2007.

Bratislava, 19.4.2007
Ukončenie rokovania:
19.3o hod.

Mgr.Ing. Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie

Zapísala:
Jaroslava Tóthová
zapisovateľka

Doručuje sa:
- prítomní podľa prezenčnej listiny
- prednosta
- zástupca starostu
- starosta

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 16.04.2007
Zúčastnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA