Zasadnutie komisie zo dňa 16.04.2009

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 16.4.2009

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
Ing. Martin Borguľa
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Ing. Viliam Denko
MUDr. Peter Tatár

Ospravedlnení:
Mgr. Sven Šovčík
Mgr. Radoslav Števčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Martin Borguľa
Mgr. Bohdana Machajová
Ing. Viliam Denko
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek

Ospravedlnený:
Mgr.Ondrej Dostál

Hostia:
Vladimír Hudec
Ing. Iveta Stachová

Program:
Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 28. apríla 2009.

K bodu 7) Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2008-2009

Uznesenie č. 282/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú zobrať správu na vedomie

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomí: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8) Vyhodnotenie starostlivosti o zeleň za rok 2008

Uznesenie č. 283/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú doplniť predložený materiál o porovnanie výkonových a finančných ukazovateľov za rok 2008 s rokom 2007.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomí: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9) Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré mesto na rok 2009

Uznesenie č. 284/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť tretiu zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomí: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 11) Návrh na predaj nehnuteľnosti na Sokolskej ul. (pozemok  parc. č. 3718/19)

Uznesenie č. 285/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaj nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomí: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 12) Návrh na zmenu  uznesenia č. 143/2008 zo dňa 9.12.2008, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru v bytovom dome na Grosslingovej ul. č. 6

Uznesenie č. 286/2009
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia podľa  predloženého návrhu.

FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomí: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 13) Návrh na vyradenie Materskej školy na Dobšinského ul. 2 a Výdajne školskej školskej jedálne pri Materskej škole Dobšinského 2 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení
 
Uznesenie č. 287/2009

Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom nesúhlasia s navrhovaným vyradením zo siete škôl a školských zariadení pred  majetkovým vysporiadaním sa s hl.m.SR.
 
FK
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MK
Prítomí: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

zapísala:
Ing.Lašánová
16.4.2009

Rozdeľovník:
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 16.04.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Mgr. Ondrej DOSTÁL