Zasadnutie komisie zo dňa 16.05.2007

Komisia verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zasadala dňa 16. mája 2007.

Prítomní:
Mgr. art. Emil Bartko
MUDr. Viera Satinská
MUDr. Marek Čambal

Neprítomný:
Ing. Milan Štefanec

Prizvaní:
Bratislavská parkovacia služba – Ing. Poloma, Ing. Singhofer
VEPOS – p. Cepek
OR PZ – p. Wontszemü
OS MsP - Jozef Hitka
oddelenie správnych činností – Ing. Karol Pancza
 
Zapisovateľ:
JUDr. Soňa Kardelis

Program:
Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2007

Po otvorení zasadania komisie jej predseda Mgr. art. Emil Bartko, privítal prítomných a vzájomne ich predstavil.
Predmetom konania bol návrh kapitálového rozpočtu VEPOS-u na rok 2007.
Do prideleného návrhu je potrebné zapracovať aj umiestnenie väčších uličných smetných nádob na Hviezdoslavovom námestí a zároveň požiadať Magistrát hlavného mesta o osadenie väčších uličných nádob na Hlavnom námestí vzhľadom na veľký pohyb návštevníkov pešej zóny Starého mesta. Taktiež rozpočet na čistenie Starého mesta najmä Hviezdoslavovho námestia je nedostatočný, ktoré by bolo potrebné čistiť prípadne zvýšiť cykličnosť vyberania uličných smetných nádob aspoň 2 krát denne. Členovia komisie uložili predsedovi komisie úlohu prerokovať na Magistráte hlavného mesta zvýšenie podielu pre mestskú časť z poplatkov na odvoz odpadu (potreba 16 miliónov – skutočnosť 3 milióny Sk).
Ing. Poloma ako riaditeľ Bratislavskej parkovacej služby oboznámil prítomných s činnosťou tejto spoločnosti. Pán Bartko požiadal pán riaditeľa o písomné podklady o parkovacích miestach v začiatku činnosti spoločnosti a v súčasnosti, zhodnotenie ekonomických výsledkov činnosti spoločnosti ako aj o harmonogram čistenia parkovacích boxov v mestskej časti Staré Mesto.
Predmetné materiály je potrebné zaslať zapisovateľke komisie JUDr., Kardelis.
Na základe otázky predsedu komisie ohľadne vjazdov do pešej zóny Ing. Pancza informoval členov komisie za akých podmienok je možné vojsť motorovým vozidlom do pešej zóny.
Pán Wontzemü informoval zúčastnených o činnosti okresného riaditeľstva PZ. Konštatoval, že v tomto roku dochádza k zníženiu deliktov majetkových a zvýšeniu násilných trestných činov oproti roku 2006.
Kontroly jeho zamestnancov sú zvýšené v piatok a v soboty je zvýšená služba. Pri kontrolnej činnosti sa kladie dôraz na potieranie trestných činov organizovaných skupín. Mafianské skupiny v Starom meste nie sú. V policajnom zbore ako aj v mestskej polícii je problémom počet policajtov, t.j. je ich vo výkone málo.
Ďalej informoval prítomných , že riešenie dopravy už nie je v kompetencii okresného riaditeľstva, ale prešlo do kompetencie krajského dopravného inšpektorátu.
Rokovanie komisie bolo ukončené o 17,15 h.

Mgr. art. Emil Bartko

Zapísala:
JUDr. Soňa Kardelis
zapisovateľka komisie

Bratislava, 22.5.2007

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 16.05.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
MUDr. Viera Satinská
Chýbajúci poslanci: Ing. Milan ŠTEFANEC