Zasadnutie komisie zo dňa 16.06.2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 16.6.2009.

Prítomní:
Ing.arch. Ján Mackovič
Ing. Natália Halásová
Mgr. Bohdana Machajová
Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka
Mgr. Andrea Sváková

Neprítomní:
Ivan Bútora
Mgr. Miroslava Babčanová
Ing. arch. Marcel Dzurilla

Prítomní prizvaní:
Ing. arch. Katarína Kantorová,CSc.
Ing. Darina Šebestová
Ing. arch. Andrej Petrek
  
Program rokovania:
1. Aktualizácia ÚPN Z A4 Mudroňova sever Palisády – informácia o zaslaných podnetoch  na Z a D predmetnej dokumentácie
2. Informácia o stave prác na prerokovaní ÚPN Z Chalupkova
3. Materiály do zastupiteľstva
4. Rôzne

Rokovanie zahájil predseda Ing. arch. Ján Mackovič a privítal všetkých prítomných.  

1. Aktualizácia ÚPN Z A4 Mudroňova sever Palisády – informácia o zaslaných podnetoch  na Z a D predmetnej dokumentácie

Ing. arch. K. Kantorová, CSc  predložila Komisii  informáciu o prijatých podnetoch na aktualizáciu ÚPN Z A4.

Záver:
Komisia vzala na vedomie informáciu o prijatých podnetoch na aktualizáciu ÚPN Z A4 ..., ktoré predložila Ing. arch. K. Kantorová, CSc;
Po oboznámení sa s podstatou konkrétnych  podnetov, aj za prítomnosti pána starostu,  odporučila: zaradiť  tieto do „databázy podnetov“, ktoré MČ bude evidovať ako podnety na priebežnú aktualizáciu  ÚPN Z A4  v zmysle stavebného zákona;

2. Informácia o stave prác na prerokovaní ÚPN Z Chalupkova

Ing. arch. K. Kantorová, CSc. a Ing. D. Šebestová  oboznámili prítomných členov komisie so stavom prác na vyhodnocovaní pripomienok z verejného prerokovania  návrhu ÚPN Z Chalupkova. Konštatovali, že Hlavné mesto SR Bratislava, listom požiadalo o predĺženie termínu zaslania stanoviska v súvislosti s prebiehajúcimi prácami na príprave Zmien a doplnkov ÚPN Hl. mesta SR Bratislavy (tie sa bezprostredne týkajú aj územia predmetnej zóny) čo bolo zo strany MČ Bratislava Staré Mesto akceptované.

V tejto súvislosti bude možné ukončiť vyhodnotenie pripomienok až po obdržaní stanoviska Hl. mesta SR Bratislavy, zároveň konštatovala, že pripomienkam vo vyjadreniach orgánov štátnej správy je možné vyhovieť (stanoviská sú v zásade pozitívne).

Záver:
Komisia vzala uvedenú informáciu na vedomie. Zároveň požaduje, aby  výsledné znenie vyhodnotenia mala k dispozícii  ešte pred predložením komplexného materiálu na preskúmanie KSÚ  v zmysle § 25 stavebného zákona.

3. Materiály do zastupiteľstva

Predseda komisie Ing. arch. J. Mackovič komentoval niektoré materiály, ktoré pôjdu na rokovanie do MiZ.
V materiáli – k bodu 01, ktorý sa týka pešej zóny (exteriérové sedenia) neodporúča vyhradiť exteriérové sedenie na ulici „Strakova“ z dôvodov  zachovania  prejazdnosti ulice.

Záver:
Komisia vzala uvedenú informáciu na vedomie.

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapísala:
Jančárová Renáta
Ing. Darina Šebestová

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 16.06.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA