Zasadnutie komisie zo dňa 16.08.2007

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby a územného plánovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 16.8.2007

Prítomní:
Ing. arch.Ján Mackovič – predseda
Mgr. Miroslava Babčanová
Ivan Bútora
Ing. arch. Marcel Dzurilla
Soňa Párnická
Mgr. Andrea Sváková

Ospravedlnení:
Ing. Natália Halásová
Mgr. Bohdana Machajová

Neprítomní:
Ing. Kamil Procházka

Prítomní prizvaní:
Ing.arch. Andrej Petrek
Ing. arch. Katarína Kantorová,CSc.
Ing. Šebestová Darina
APROX, Mezovský

Program rokovania:
1. Informácia o dorokovaní ÚPN Z CMO - severovýchod
2. Stanovisko k stavebnej uzávere zóny Chalúpkova
3. Rôzne

Rokovanie zahájil predseda Ing. arch. Ján Mackovič a privítal všetkých prítomných.

1. Informácia o dorokovaní ÚPN Z CMO – severovýchod

Ing. arch. Kantorová podala informáciu o  dorokovaní pripomienok k návrhu ÚPN Z CMO - SV s dotknutými orgánmi, uskutočnenom dňa 16.08.2007 na pracovisku oddelenia územného plánu za účasti pozvaných zástupcov KSÚ, KPÚ a BSSK. Zástupca Hlavného mesta  SR BA sa ospravedlnil s tým, že trvá na svojom pôvodnom stanovisku. Ak sa má rešpektovať toto stanovisko, vyvstáva v niektorých častiach riešeného územia požiadavka na uplatnenie zmeny resp. aktualizácie ÚPN hl. m. SR BA zo dňa 31.05.2007, ktoré je potrebné prerokovať s schváliť v mestskom zastupiteľstve. 

Uznesenie č.5/2007:
Komisia odporúča dopracovať ÚPN Z CMO SV tak, aby bol v súlade s ÚPN hl. m. a súčasne žiada OÚP pripraviť materiály potrebné pre návrh na Aktualizáciu ÚPN hl. m. v lokalitách, ktoré v riešení predmetného ÚPN Z navrhli iné podmienky priestorovej a funkčnej regulácie, ako je stanovené v záväznej časti ÚPN hl. m. SR BA.

Hlasovanie o uznesení:
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

2. Stanovisko k stavebnej uzávere zóny Chalúpkova

Ing. arch. Kantorová podala informáciu o zahájení prípravných prác pre obstarávanie  územného plánu zóny Chalupkova, s predbežným ohraničením územia ulicami: Dostojevského radom, Mlynskými Nivami, Landererovou a Košickou. Dňa 04.07.2007 bolo zverejnené oznámenie o zahájení prác na internete a zároveň bolo oznámenie zaslané všetkým známym dotknutým subjektom v území.

Uznesenie č.6/2007:
Komisia odporúča aby prostredníctvom predsedu komisie bol prednesený v Miestnom zastupiteľstve MČ BA – Staré Mesto návrh, ktorým by  požiadalo starostu MČ o konanie o vyhlásení stavebnej uzávery vo vymedzenom území do doby spracovania a schválenia ÚPN Z Chalupkova.

Hlasovanie o uznesení:
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Ing. arch. Ján Mackovič
predseda Komisie výstavby a ÚP

Zapísala:
Ing. Šebestová Darina
Jančárová Renáta

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 16.08.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Chýbajúci poslanci: Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA