Zasadnutie komisie zo dňa 17.03.2008

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo 17.03.2008

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Mgr.Sven Šovčík
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Ing.arch.Marcel Dzurilla
Mgr.Radoslav Števčík
 
Ospravedlnení:
Ing.Milan Štefanec

Prizvaní:
Ing.arch.Katarína Kantorová, CSc.
Ing.Darina Šebestová
Ing.Karol Pancza
Ing.Zuzana Lukáčová
Jozef Cepek
Vladimír Glasa

Program rokovania:
1. návrh investičnej činnosti na rok 2008,
2. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.4/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení neskorších predpisov,
3. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení neskorších predpisov,
4. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení neskorších predpisov,
5. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády,
6. vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, za rok 2007,
7. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
8. rôzne. 

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.

1. návrh investičnej činnosti na rok 2008,
S prvým bodom programu oboznámila prítomných Ing.Zuzana Lukáčová.

Uznesenie:
Komisia dopravy žiada:
- Liga pasáž – zaslať e-mailom všetky podklady,
- dažďová kanalizácia na Donovalovej ulici – zvolať obhliadku na 19.03.2008 o 9.00 na mieste.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.4/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení neskorších predpisov,
S druhým bodom programu oboznámil prítomných Ing.Karol Pancza.

Uznesenie:
Komisia dopravy nesúhlasí s § 3 ods.1a a žiada:
- vypustiť bod 5,
- predložiť koncepciu rozvoja trhovísk na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
- predložiť finančnú analýzu príjmov a výdavkov trhoviska na Poľnej ulici,
- predložiť položku nákladov na projektovú dokumentáciu a realizáciu trhoviska Malý trh.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení neskorších predpisov,
S tretím bodom programu oboznámil prítomných Ing.Karol Pancza.

Uznesenie:
Komisia dopravy žiada predložiť počet udelených pokút za exteriérové sedenie na Hviezdoslavovom námestí a navrhovanú zmenu ponecháva na individuálne hlasovanie na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení neskorších predpisov,
So štvrtým bodom programu oboznámil prítomných Ing.Karol Pancza.

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča všetky podnety a pripomienky vyhodnotiť a zmenu všeobecne záväzného nariadenia uskutočniť až k 1.1.2009. Komisia dopravy pokladá tento návrh za nesystémový a nekoncepčný. Žiada o naplnenie uznesenia zo zasadnutia Komisie dopravy dňa 26.11.2007.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

5. návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády,
S piatym bodom programu oboznámili prítomných Ing.Darina Šebestová a Ing.arch.Katarína Kantorová, CSc.
Komisia dopravy prerokovala predložený materiál.

Člen komisie dopravy Ing.Marián Procházka neodporúča predložený materiál schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 4

Člen komisie dopravy Mgr.Sven Šovčík navrhol zobrať predložený materiál na vedomie.

Uznesenie:
Komisia dopravy predložený materiál berie na vedomie a navrhovanú zmenu ponecháva na individuálne hlasovanie na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 1

6. vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, za rok 2007,
So šiestym bodom programu oboznámil prítomných pán Jozef Cepek.

Uznesenie:
Komisia dopravy:
- žiada p. Cepeka pre rok 2008 pripraviť návrh na rekonštrukciu komunikácií
- žiada pripraviť zoznam prepadov na komunikáciách a následne zostaviť poradie ich opráv
- odporúča zvolať obhliadku všetkých schodov, na základe ktorej sa určí rozsah a poradie opráv

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. prerokovanie žiadostí na predaj zľavnenej vyhradzovacej parkovacej karty za 10000,-Sk,
So šiestym bodom programu oboznámil prítomných pán Vladimír Glasa.

Uznesenie:
Komisia dopravy:
- súhlasí s pridelením opakovaných vyhradzovacích parkovacích kariet,
- uvoľnené parkovacie miesta neodporúča pridelovať novým žiadateľom ale odporúča ich ponechať ako voľné platené parkovacie miesta,
- žiada starostu, aby rokoval o možnosti zrušenia parkovacích miest na Františkánskej ulici na chodníku.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. rôzne.
- zriadenie zábradlia na Vansovej ulici – na základe podnetu občanov zvolať obhliadku ohladne možnosti osadenia zábradlia
- doplniť dopravné značenie na Partizánskej ulici podľa odsúhlasenej predlohy na KD
- zmena dopravného značenia na Mozartovej ulici, vrátane osadenia zrkadla – zvolať obhliadku .

Uznesenie:
Komisia dopravy odporúča uvedené úlohy vyriešiť.

Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.arch.Katarína Kantorová, CSc.
11. Ing.Darina Šebestová
12. Ing.Karol Pancza
13. Ing.Zuzana Lukáčová
14. Jozef Cepek
15. Vladimír Glasa

Vybavuje:
Ing.Zubčáková
telefón: 59246 291


Príloha

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava

Záznam zo zasadnutia Komisie dopravy Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré mesto zo dňa 17.3. 2008

Komisia dopravy odporúča vydať zľavnené vyhradzovacie parkovacie karty za 10 000,- Sk s platnosťou do 31.12.2008. BPS oboznámi žiadateľa, že jemu pridelené parkovacie miesto (na základe zmeny parkovacej politiky) môže byť počas roka 2008 premiestnené do inej polohy. V prípade, že mu nové miesto nebude vyhovovať, BPS mu vráti alikvótnu časť nevyužitej služby.

12  opakovaná parkovacia karta – Gorkého ul. Box 75 – Beňuška Peter Ing. arch
52 opakovaná parkovacia karta – Palackého ul. Box č. 52  - PhDr. Eva Salnerová
76 opakovaná parkovacia karta – Jedlíkova ul. Box č. 5 – Rakšány Jaroslav

Ing. Jana Španková  v. r.
predseda Komisie dopravy

Vybavuje:
Glasa, 5292 0002

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 17.03.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. Milan ŠTEFANEC