Zasadnutie komisie zo dňa 17.03.2008

Záznam zo zasadnutia Komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 17.3.2008

Prítomní:
Ing. Peter Schmidt
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
RNDr. Milan Cílek 
pani Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka

Neprítomní:
pán Marek Ťapák
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Hostia:
Ing. Marcel Rapoš
(referát ochrany prírody)
Pán Jozef Cepek
(organizácia VEPOS)
Ing. Darina Šebestová
(oddelenie územného plánu)

Program komisie:
1. Všeobecne záväzné nariadenie č......./2008, ktorým sa mení VZN č. 1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN Z A4 Mudroňova sever – Palisády 
2. Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v roku 2008.
3. Harmonogram orezávania drevín v roku 2008.
4. Informácia o priebehu projektu „Živá voda“ alebo revitalizácia studničky na Hlbokej ceste.
5. Rôzne.

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Schmidt.

1) Všeobecne záväzné nariadenie č......./2008, ktorým sa mení VZN č. 1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN Z A4 Mudroňova sever – Palisády 

Informáciu predniesla Ing. Darina Šebestová.

Uznesenie č. 4/2008
Komisia zobrala predloženú informáciu na vedomie.

2) Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v roku 2008.

Mgr. Lucia Marušincová oboznámila komisiu s lokalitami určenými na pristavenie kontajnerov od organizácie VEPOS a s lokalitami určenými na pristavenie kontajnerov od spoločnosti OLO, a.s..

Uznesenie č. 5/2008
Komisia zobrala predloženú informáciu na vedomie.

3) Harmonogram orezávania drevín v roku 2008.

Informáciu o lokalitách určených na orezávanie drevín v roku 2008 predniesol Ing. Marcel Rapoš.

Uznesenie č. 6/2008
Komisia súhlasí, aby sa po skončení verejného obstarávania začalo s orezávaním stromoradí popri komunikáciách III. a IV. triedy, určených referátom ochrany prírody. Orezávanie drevín na ostatných verejných plochách sa začne realizovať po určení lokalít členmi komisie.

4) Informácia o priebehu projektu „Živá voda“ alebo revitalizácia studničky na Hlbokej ceste.

K projektu „Živá voda“ alebo revitalizácia studničky na Hlbokej ceste zaslala Mgr. Michaela Chalupová priebežnú správu o uskutočnených a plánovaných akciách v rámci projektu.

Uznesenie č. 7/2008
Komisia zobrala informáciu na vedomie. Požaduje od realizátorov projektu, aby boli  všetky plánované akcie prerokované s členmi komisie, prípadne s referátom ochrany prírody, ktorý bude informovať členov komisie.

5) Rôzne.

Členovia komisie navrhli iniciovať spoločné stretnutie s mestskou políciou, s odd. územného plánovania a stavebného poriadku a s referátom verejného poriadku, aby sa v budúcnosti zefektívnila ich spolupráca pri riešení problémov týkajúcich sa ochrany zelene na území mestskej časti.

Predseda komisie požiadal referát ochrany prírody o vypracovanie zoznamu lokalít, ktorých stav je potrebné prioritne vyriešiť v najbližšom období.

Ing. Peter Schmidt
predseda komisie

Mgr. Marušincová
zapisovateľka


Ing. Peter Schmidt
pani Soňa Párnická 
Ing. Kamil Procházka
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA
RNDr. Milan Cílek 
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská
Ing. arch. Ján Mackovič
pán Marek Ťapák
pani Hana Molnárová
Ing. Oliver Paradeiser
Ing. Marcel Rapoš
Ing. Darina Šebestová
pán Jozef Cepek

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 17.03.2008
Zúčastnení poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK