Zasadnutie komisie zo dňa 17.03.2010

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 17. marca 2010

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu m.č. Bratislava-Staré Mesto v roku 2010 v zmysle VZN č.2/2009
2/ Stanovisko komisie SZR k Zásadám vytvorenia zóny regulovaného státia (parkovania) motorových vozidiel na konkrétnych komunikáciách v MČ Bratislava - Staré Mesto pre konkrétne skupiny užívateľov
3/ Rôzne
( termíny: "Kytičky" jubilejné oslavy, koncerty staromešťanov - nielen pre seniorov ...)
 
Začiatok rokovania o 16.45 hod.
Predsedníčka komisie SZR privítala prítomných a ospravedlnila neprítomných poslancov.

1) Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu m.č. Bratislava-Staré Mesto v roku 2010 v zmysle VZN č.2/2009
Poslanci diskutovali o jednotlivých žiadostiach. Poslankyňa Mgr.B.Machajová požiadala o spracovanie podrobnejších informáciách o žiadateľoch zo strany oddelenia sociálnych vecí. Predsedníčka komisie SZR informovala prítomných o potrebe zmeny tlačiva žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré je súčasťou VZN č.2/2009.

Uznesenie 3/2010
Komisia SZR odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schváliť dotácie pre sociálnu oblasť poskytované z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré mesto v zmysle VZN č.2/2009 podľa návrhu uvedeného v prílohe 1 tejto zápisnice.

Hlasovanie:
v prílohe       

2) Stanovisko komisie SZR k Zásadám vytvorenia zóny regulovaného státia (parkovania) motorových vozidiel na konkrétnych komunikáciách v MČ Bratislava - Staré Mesto pre konkrétne skupiny užívateľov
Poslanci diskutovali o materiáli. Požiadavka komisie SZR na maximálne zvýhodnenie parkovacích miest pre osoby s preukazom ZŤP a zariadenia sociálnych služieb bola prerokovaná na zasadnutí komisie dopravy. Poslanci boli informovaní o stanovisku komisie dopravy, ktorá bude individuálne posudzovať tieto žiadosti v zmysle cieľov vytvorenia zón regulovaného státia.

3/ Rôzne
Poslanci boli informovaní o termínoch osláv staromestských jubilantov - seniorov organizovaných v Zichyho paláci pod názvom "Kytičky" a o termínoch koncertov organizovaných pre seniorov v roku 2010.
 
Ukončenie rokovania o 19.oo hod.

Prílohy:
1/ Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2010 v zmysle VZN č.2/2009
    
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie SZR

V Bratislave dňa 19.3.2010

Zapísala:
Jarmila Tóthová, zapisovateľka

Doručuje sa:
- prítomní
- členovia komisie SZR
- poverený člen MR
- prednosta
- zástupca starostu
- starosta

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 17.03.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ