Zasadnutie komisie zo dňa 17.05.2007

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré sa uskutočnilo  dňa  17. mája 2007

Prítomní:
Ing. Marian Procházka
Ing. Vladimír Pištek
Ing. Viliam Denko
Mgr. Juraj Barta
MUDr. Peter Tatár, CSc.
Mgr. Radoslav Števčík
Ing. Martin Borgula
JUDr. Marta  Šteffeková

Hostia:
Ing. Paulína Schmidtová
p. Cepek – riaditeľ VEPOS
Ing. Stachová – VEPOS
p. Hudec- VEPOS
Mgr. Sven Šovčík

Program:
Prerokovanie materiálov na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  dňa 24.5.2007

1. Podrobná analýza jednotlivých výdavkov týkajúcich sa zimnej údržby za rok 2006 (bod č. 12)

Uznesenie č. 18/2007
Finančná komisia
1. konštatuje nepomer medzi spotrebou soli a počtom výjazdov v rokoch 2005 a 2006 a žiada jeho odôvodnenie,
2. požaduje vyčísliť koľko km komunikácií udržiaval VEPOS vlastnými kapacitami a koľko dodávateľským spôsobom,
3. žiada opraviť tabuľku, príloha č. 1 v časti o zaradení mechanizmov.
Požadované úlohy zabezpečí riaditeľ organizácie na rokovanie rady a zastupiteľstva.

Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

2. Informácia o vyhodnotení starostlivosti o zeleň, ktorá je zverená mestskej časti Bratislava- Staré Mesto za rok 2006  (bod č. 13)

Uznesenie č. 19/2007
Finančná komisia požaduje porovnať nákup rastlinného materiálu v roku 2006 s rokmi 2005 a 2004.

Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

3. Informácia o vyhodnotení plánu opráv a údržby na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy  za rok 2006 ( bod č.14)

Uznesenie č. 20/2007
Finančná komisia požaduje vysvetlenie k cene výsuvného stĺpika PILOMAT vzhľadom na to, že ju považuje za neprimeranú.

Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

Po prerokovaní materiálov, ktoré na rokovanie miestneho zastupiteľstva predkladá rozpočtová organizácia VEPOS, finančná komisia prijala

Uznesenie č. 21/2007
Finančná komisia zaraďuje do plánu svojej činnosti v II. polroku úlohu - zaoberať sa systémovým riešením činnosti VEPOS aj vzhľadom na to, že štvrtina rozpočtu mestskej časti je realizovaná prostredníctvom tejto organizácie.

Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0

4. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2007 (bod č.2)

Uznesenie č. 22/2007
1. Finančná komisia neodporúča použiť finančné prostriedky navrhnuté na „odkanalizovanie  komunikácií“, odporúča rokovať s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou so zámerom preniesť zodpovednosť za budovanie kanalizácií touto spoločnosťou a následne prijať rozhodnutie.
2. Finančná komisia žiada prednostu úradu predložiť informáciu o tom, ako doteraz prebiehali verejné obstarávania na miestnom úrade a ako budú organizované ďalej.
3. Finančná komisia žiada prednostu úradu predložiť informáciu o stave pripravenosti rekonštrukcie budovy ZŠ Vazovova.

Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

5. Návrh na odpredaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti TV Centrum s.r.o (bod č. 3)

Uznesenie č. 23/2007
Finančná komisia súhlasí s odpredajom 20 % obchodného podielu podľa predloženého návrhu a žiada starostu následne riešiť vzťahy, ktoré mestská časť s touto spoločnosťou má.

Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

6.Inventarizácia nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa uznesenia č. 35/2007 časť A. bod 1 ( bod č. 4)

Uznesenie č. 24/2007
Finančná komisia berie predložený materiál na vedomie .

Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0

7. Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom metskej časti Bratislava-Staré Mesto Smernica o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme ( bod č. 5)
Na návrh predsedu komisie pre nakladanie s majetkom tento bod prerokuje komisia finančná na spoločnom zasadnutí s komisiou pre nakladanie s majetkom dňa 24.5.2007.

Ing. Marian Procházka
predseda finančnej komisie

Bratislava, 18.5.2007
Zapísala: Ing. Lašánová

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 17.05.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Mgr. Juraj Barta