Zasadnutie komisie zo dňa 17.05.2010

Zápisnica z rokovania Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 17.05.2010

Prítomní:
Ing.Jana Španková
Ing.Marián Procházka
Ivan Bútora
Mgr.Radoslav Števčík
Ing.Milan Štefanec
                                      
Prizvaní:
Ing.arch.Andrej Petrek
Ing.Peter Borecký
Ing.Katarína Olejárová
Vladimír Glasa

Ospravedlnení:
Mgr.Sven Šovčík
Ing.arch.Marcel Dzurilla

Program rokovania:
1. plán opráv výtlkov – čerpanie,
2. čerpanie bežného rozpočtu,
3. čerpanie kapitálového rozpočtu – investičné akcie,
4. zjednosmernené ulice – podnety,
5. parkovacia zóna – 1. okruh,
6. rôzne.

Rokovanie otvorila a viedla predsedkyňa Komisie dopravy Ing.Jana Španková.    

1. plán opráv výtlkov – čerpanie,
2. čerpanie bežného rozpočtu,

S bodom č.1 a 2 oboznámil prítomných pán Glasa.
Ku dňu 15.05.2010 bolo na opravu komunikácií vyčerpaných 66 888,50 €.

Uznesenie č. 45/2010:
Komisia dopravy berie informáciu na vedomie.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

3. čerpanie kapitálového rozpočtu – investičné akcie,
Investičné akcie navrhnuté v rozpočte:
• vybudovanie chodníka Nad lomom – bude vydané stavebné povolenie,
• rekonštrukcia schodov Vansovej – chýba vyjadrenie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
• rekonštrukcia komunikácie Na Hrebienku – komunikáciu len zjednosmerniť a odsúhlasiť v Operatívnej komisii Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
• dažďová kanalizácia Donovalova – zmluva je na podpise,
• rekonštrukcia komunikácie  Sokolská – stavba je zastavená,
• vybudovanie oporných múrikov na Hlbokej ulici – rieši sa spôsob a umiestnenie oporných múrikov,
• sanácia svahu Šulekova – stavba je zastavená,
• oporný múr Banícka – bolo vyhotovené zameranie, robí sa výber na projektanta,
• Dankovského – rieši sa finančné vysporiadanie,
• Tajovského – urobiť zameranie a vytýčenie,
• Jakubovo námestie – úpravy, nové chodníky,
• Záhrebská vnútroblok – spolupracovať s referátom ochrany prírody.

Uznesenie č. 46/2010:
Komisia dopravy berie informáciu na vedomie

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

6. rôzne.
S bodom č.6 oboznámil prítomných pán Glasa.
 
- podnet, ktorý podala Ing.Andrea Čierniková, ul.Na Hrebienku č.3, 811 02 Bratislava na zjednosmernenie ulice Na Hrebienku

Uznesenie č. 47/2010:
Komisia dopravy berie informáciu na vedomie a odporúča realizáciu zjednosmernenia ulice Na Hrebienku.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- zmena dopravného značenia na Hlavatého ulici,

Uznesenie č. 48/2010:
Komisia dopravy opätovne prerokovala materiál a trvá na svojom uznesení č.2/2010 z 18.01.2010 - odporúča riešiť dopravné značenie v rámci zavedenia parkovacej zóny.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

- parkovanie na chodníku na Sasinkovej ulici,

Uznesenie č. 49/2010:
Komisia dopravy odporúča vyznačiť podľa projektu parkovacie miesta aj na chodníku. Výškovú úpravu obrubníkov upraviť skosením.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 3
Proti: 1
Zdržal sa: 1 

- podnety pána starostu:

a) vysadiť zeleň na promenáde,
b) v rámci 2.etapy vodorovného značenia parkovacej zóny riešiť iba komunikácie III. a IV.triedy,
c) riešenie parkovania na Chorvátskej ulici  - zaradiť do programu nasledovného zasadnutia Komisie dopravy,
d) riešenie obratiska na Podjavorinskej ulici - zaradiť do programu nasledovného zasadnutia Komisie dopravy.

Ing. Jana Španková v.r.
predsedkyňa Komisie dopravy

Rozdeľovník:
1. Ing.arch.Andrej Petrek
2. Ing.Oliver Paradeiser
3. Ing.Jana Španková
4. Mgr.Sven Šovčík
5. Ing.Marián Procházka
6. Ivan Bútora
7. Ing.arch.Marcel Dzurilla
8. Mgr.Radoslav Števčík
9. Ing.Milan Štefanec
10. Ing.Peter Borecký
11. Ing.Karol Pancza
12. Vladimír Glasa
13. Ing.Katarína Olejárová

Vybavuje:
Ing.Zubčáková,
telefón: 59246 291

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 17.05.2010
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK