Zasadnutie komisie zo dňa 17.06.2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 17. júna 2009

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Program
1/ Stanovisko Komisie SZR k materiálom MZ:
K bodu 30/MZ: Výročná správa o činnosti MAJÁK NÁDEJE n.o. za rok 2008
Doplnenie materiálu: Výročná finančná správa MAJÁK NÁDEJE n.o. za rok 2008
K bodu 33/A MZ: Návrh Dodatku č.2 k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby MAJÁK NÁDEJE n.o                                                         
K bodu 8/MZ: Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č.3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
K bodu 2/MZ: Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2008  (sociálna oblasť)
K bodu 6/MZ: Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009
K bodu 29/MZ:  Návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a Výdajne školskej jedálne pri Materskej škole Dobšinského 2 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení
Prezentácia projektovej štúdie a harmonogram prác výstavby Domova opatrovateľských služieb Dobšinského 2
2/ Rôzne
2.1. Informácie:
a/ činnosť pracovnej skupiny komunitného plánovania
b/ aktivity pre staromestských seniorov organizované v mesiaci jún 2009
2.2. Rôzne  

Začiatok rokovania 16.15 hod.

Predsedníčka Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny (ďalej len „komisia SZR“) privítala prítomných a dala návrh na úpravu pôvodného programu, s čím prítomní súhlasili, ospravedlnila neprítomných.

K bodu 1/
K bodu 30/MZ: Výročná správa o činnosti MAJÁK NÁDEJE n.o. za rok 2008

Uznesenie 15/2009
Komisia SZR prerokovala doplnený materiál Výročná správa  o činnosti MAJÁK NÁDEJE n.o. za rok 2008 a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál vziať na vedomie podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

K bodu 33/A MZ: Návrh Dodatku č.2 k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby MAJÁK NÁDEJE n.o

Uznesenie 16/2009
Komisia SZR prerokovala materiál Návrh Dodatku č.2 k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby MAJÁK NÁDEJE n.o a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

K bodu 8/MZ: Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č.3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Vedúca OSV Ing.Mgr.J.Pagáčová informovala poslancov o dôvode predloženia materiálu. Predsedníčka komisie SZR požiadala poslankyňu MUDr.H. Ležovičovú – členku komisie sociálnych vecí a zdravotníctva MsZ hl.m.SR Bratislavy o priebežné informovanie členov komisie SZR o pripravovaných materiáloch Magistrátu hl.m.SR Bratislavy, ktoré sa týkajú mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.Poslanci diskutovali o materiáli a prerokovali svoje pripomienky.

Uznesenie 17/2009
Komisia SZR  prerokovala materiál Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č.3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť podľa návrhu uznesenia. Komisia žiada svojich členov – poslancov Hl.m.SR Bratislavy o podporu stanoviska mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

K bodu 2/MZ: Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2008 (sociálna oblasť)
Poslanci diskutovali o jednotlivých rozpočtových položkách záverečného účtu v sociálnej oblasti a o textovej časti materiálu.

Uznesenie 18/2009
A/ Komisia SZR prerokovala materiál Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2008 v sociálnej oblasti a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

B/ Komisia žiada prednostu/ vedúcu oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu o spracovanie osobitnej prílohy k textovej časti záverečného účtu s podrobnejšou kvantifikáciou a výpovednosťou údajov najmä o odkázaných občanoch – klientoch, ktorým bola poskytnutá sociálna pomoc a služby v roku 2008. Komisia SZR žiada o predloženie tejto prílohy poslancom Miestneho zastupiteľstva na ich najbližšom zasadnutí.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

K bodu 6/MZ: Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009

Uznesenie 19/2009
A/ Komisia SZR  prerokovala materiál Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 v sociálnej oblasti a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť podľa návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0       

K bodu 29/MZ: Návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a Výdajne školskej jedálne pri Materskej škole Dobšinského 2 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení
Prezentácia projektovej štúdie a harmonogram prípravných prác výstavby Domova opatrovateľských služieb Dobšinského 2

Starosta mestskej časti Ing.arch.A.Petrek prezentoval pred členmi komisie SZR projektovú štúdiu výstavby domova opatrovateľských služieb Dobšinského 2 a harmonogram prípravných prác. Informoval poslancov o procese majetkovo-právneho vysporiadania objektu s hl.m.SR Bratislavy a o stanovisku Miestnej rady mestskej časti k návrhu na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a Výdajne školskej jedálne pri Materskej škole Dobšinského 2 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení. Poslanci diskutovali so starostom o tomto prioritnom investičnom projekte a o možnostiach pomoci a podpory urýchlenia jeho realizácie.

Poslanci komisie SZR vyslovili jednohlasnú podporu k návrhu na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a Výdajne školskej jedálne pri Materskej škole Dobšinského 2 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení s cieľom následnej realizácie investičného zámeru výstavby DOS Dobšinského 2.

K bodu 2/ Rôzne
Informácie:
Predsedníčka komisie SZR informovala prítomných o činnosti pracovnej skupiny komunitného plánovania, ktorá sa pravidelne stretáva a kompletizuje komunitný plán sociálnych služieb v časti - seniori. Ďalej boli poslanci informovaní o aktivitách organizovaných pre staromestských seniorov v mesiaci jún 2009: okružná plavba loďou po Dunaji na Medzinárodnom festivale vodníkov, ktorého sa zúčastnilo 180 seniorov s vnúčatami a o pripravovanej akcii - juniáles v Horskom parku pre cca 120 staromestských seniorov.

Poslankyňa MUDr. H.Ležovičová informovala o výmennom poznávacom zájazde staromestských seniorov z Bratislavy v Prahe – Staré Mesto, ktorý sa uskutočnil v termíne 1.-3. júna 2009, a ktorého sa zúčastnilo 35 seniorov. Poslanci komisie SZR odporučili poverenému členovi Miestnej rady, RNDr.P.Smrekovi zabezpečiť výmennú návštevu staromestských seniorov z Prahy v Bratislave v septembri 2009 v priamej spolupráci s oddelením sociálnych vecí, sekretariátom starostu a s členmi komisie SZR. 

Predsedníčka Komisie SZR poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť a  ukončila rokovanie.

Ukončenie rokovania 18.30 hod.

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská
predsedníčka komisie SZR

V Bratislave dňa 18.6.2009

Zapísala:
Jaroslava Tóthová, zapisovateľka

Doručuje:
prítomní členovia komisie SZR
poverený člen MR
prednosta
zástupca starostu
starosta

Komisia: Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
Dátum konania: 17.06.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA