Zasadnutie komisie zo dňa 17.08.2010

Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Komisie  nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie) dňa 17. 8. 2010

Finančná komisia
Prítomní:

Ing. Marián Procházka
Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Bc. Gabriela Vyhnáliková
Mgr. Radoslav Števčík,
Ing. Martin Borguľa
Ing. Viliam Denko

Ospravedlnený:
Mgr. Sven Šovčík

Komisia nakladania s majetkom
Prítomní:

Ing. Vladimír Pištek
JUDr. Marta Šteffeková
MUDr. Peter Tatár
Ing. Natália Halasová
RNDr. Peter Smrek
Mgr. Bohdana Machajová
Mgr. Ondrej Dostál
Ing. Martin Borguľa
Ing. Viliam Denko

Hostia:
JUDr. Marek Šujan
Ing. Mária Mozolová, 

Program: 1) Návrhy na prenájom nehnuteľností - vypísanie obchodnej verejnej súťaže

K bodu 1)
a) nebytový priestor  č. 907,908,912,913 na Obchodnej 52

Uznesenie č. 465/2010 
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú vypísať verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na Obchodnej 52 s týmito podmienkami:

Vypísanie súťaže :  19.08.2010
Termín podávania ponúk :  06.09.2010
Termín zverejnenia výsledkov :10.09.2010
Inzercia : Bratislavské noviny
Kritéria hodnotenia :   70% cena,  30% účel
Možnosť max. 9 mesačnej adaptačnej doby a zníženého nájomného pri rekonštrukcii NP.    

FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

b) nebytový priestor  č. 12 - ateliér na Obchodnej 33/b

Uznesenie č. 466/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú vypísať verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytového priestoru – ateliéru na Obchodnej 33 s týmito podmienkami:

Vypísanie súťaže :  19.08.2010
Termín podávania ponúk :  06.09.2010
Termín zverejnenia výsledkov : 10.09.2010
Inzercia : Bratislavské noviny
Kritéria hodnotenia :   70% cena,  30% účel
Možnosť max. 9 mesačnej adaptačnej doby a zníženého nájomného pri rekonštrukcii NP.
    
FK
Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

c) nebytový priestor č. 1,21,101,111,201,301 na ulici Grosslingova 52

Uznesenie č. 467/2010
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom navrhujú vypísať verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na ul. Grosslingova 52  s týmito podmienkami:

Vypísanie súťaže :  19.08.2010
Termín podávania ponúk :  06.09.2010
Termín zverejnenia výsledkov : 10.09.2010
Inzercia : Bratislavské noviny
Kritéria hodnotenia :   70% cena,  30% účel
Možnosť max. 9 mesačnej adaptačnej doby a zníženého nájomného pri rekonštrukcii NP.
 
FK

Prítomní: 8
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

MK
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Ing. Vladimír Pištek
predseda komisie nakladania s majetkom

Ing. Marián Procházka
predseda finančnej komisie

Zapísala:
Ing. Lašánová
Bratislava, 19.8. 2010

Rozdeľovník :
1. Anna Molnárová – ref. organizačný
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie
6. členovia komisie finančnej
7. členovia komisie nakladania s majetkom

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 2010-08-17
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.